Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek.

Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie nr 9 o pow. użytkowej 11,1 m2 w budynku gospodarczym,

w obrębie wsi Kosieczyn  przy ul. Podgórnej w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 644/17.

Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00030225/1.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

C e n a   w y w o ł a w c z a   miesięcznego czynszu za najem
ustalona została w wysokości 33,30 zł. /słownie: złotych trzydzieści trzy i trzydzieści groszy/

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) do kwoty miesięcznego czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT (aktualnie w wysokości 23 %).

Czynsz z tytułu najmu płatny jest z góry do 10 każdego miesiąca do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia w Zbąszynku nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Czynsz najmu ustalony został na podstawie §5 Zarządzenia Nr 74/2021 Burmistrza Zbąszynka
z dnia 30 września 2021r. w sprawie wysokości stawek czynszowych na mienie
 stanowiące zasób gminy.

Zmiana wysokości miesięcznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych,

na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 6,60 zł
/słownie: złotych sześć i sześćdziesiąt groszy/
oraz okazanie dowodu wpłaty, w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i  jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości
osób reprezentujących podmiot.

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 28 grudnia 2022 r.,

na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek
nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na najem pomieszczenia gospodarczego nr 9 Kosieczyn dz. nr 644/17”.

Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 28 grudnia 2022 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu za najem.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się najemcy od zawarcia umowy najmu.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 05 stycznia 2023 r.

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 03 stycznia 2023 r. o godzinie 1100 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1899 ze zm.)  upłynął w dniu  21 listopada 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 8a, tel. (68) 3910337.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej  ustawie o ochronie danych osobowych RODO  oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i  rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 22 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.