Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

GN.683.1.66.2022 Bochnia, dn. 30.11.2022 rok

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2022, poz. 2000) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.), Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, że decyzją z dnia 30.11.2022 roku, znak: GN. 683.1.66.2022 zostało ustalone odszkodowanie za prawo własności do części nieruchomości, stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami: 252/2 o powierzchni 0,0011 ha, 252/3 o powierzchni 0,0033 ha, powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 252, położonej w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w jednostce ewidencyjnej 120102_2, Bochnia-obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0021, Nieszkowice Wielkie, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bocheńskiego na podstawie decyzji Starosty Bocheńskiego Nr 4/2022 z dnia 01.06.2022 rok, znak: AB.6740.2.3.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew- Nowy Wiśnicz (ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) – Nieznanowice w km 14+421.00 – 15+416.00 wraz z budową chodnika w miejscowości Nieszkowice Wielkie”.

Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Organu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia [pokój numer 118, 121], w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 730 do 1530 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153745, 146153741).

Niniejsze obwieszczenie podane jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Bochnia oraz opublikowane w dzienniku internetowym: infopublikator.pl.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.