Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.30.2022.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Długopole, jednostka ewid. Nowy Targ oznaczonej jako działka ewid. nr 1779 o powierzchni 0,0464 ha, odpowiadającej parceli gruntowej l.kat. 1779 objętej księgą wieczystą nr NS1T/00138695/8 poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci kablowej SN15kV o długości 16,3 m i strefie kontrolowanej 16,3 m2 równolegle i w średniej odległości od 1,2 m do 1,5 m od brzegu istniejącego rowu przydrożnego, posadowionej na głębokości m.in. 0,8 m ppt.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 7 w/w ustawy. Ujawniony w księdze wieczystej nr NS1T/00138695/8 właściciel w/w nieruchomości – Jan Komperda s. Józefa – nie żyje i nie zostało po nim przeprowadzone postępowanie spadkowe.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

STAROSTA NOWOTARSKI

Krzysztof Faber

Nowy Targ, 16.11.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie