Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Ogłoszenie nr 444/2022 Wójta Gminy Zbiczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 444/2022 Wójta Gminy Zbiczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OGŁOSZENIE nr 444/2022

WÓJT GMINY ZBICZNO

z dnia 9 listopada 2022 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

          Działając na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),  w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 9.11.2022 r. znak: GKB.6220.3.2022.MB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na części działki nr 76/21 położonej w miejscowości Brzezinki, obręb Żmijewko, gmina Zbiczno.

          Decyzja dotycząca przedmiotowej sprawy wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa,
II piętro, pok. 10 w godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:00.

            Niniejsza decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach prowadzonych w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie: gm-zbiczno.rbip.mojregion.info.

                                                                              Wójt Gminy Zbiczno

                                                                             mgr Magdalena Golubska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie