Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Ogłoszenie nr 470/2023 Wójta Gminy Zbiczno o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 470/2023 Wójta Gminy Zbiczno o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu

OGŁOSZENIE nr  470 / 2023

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 22 lutego 2023 r.

o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu

          Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

 zawiadamiam

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy Elektrownia PV 96 Sp. z o.o. z dnia 5.09.2022 r. znak: GKB.6220.5.2022.MB dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 125 MW” na części działek nr: 20/3 i 26/27 w miejscowości Najmowo, obręb geodezyjny Najmowo, gmina Zbiczno oraz linii kablowych łączących poszczególne części inwestycji, poprowadzonych w obrębie działek nr: 18/1, 2, 21/7, 4, 25/1, 26/20, 27/1, 7/1 – obręb geodezyjny Najmowo, gmina Zbiczno.

          Jednocześnie wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Treść obwieszczenia podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbiczno oraz poprzez wywieszenie tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Sołectwa Ciche.

          Strony postępowania mogą zapoznać się z całością materiałów w sprawie składając wniosek za pomocą poczty elektronicznej, E-PUAP, bądź w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do siedziby Urzędu Gminy w Zbicznie.

Wójt Gminy Zbiczno

       mgr Magdalena Golubska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA