Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Ogłoszenie O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O DRUGIM PUBLICZNYM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O DRUGIM PUBLICZNYM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O DRUGIM PUBLICZNYM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Starosta Oświęcimski, reprezentujący Skarb Państwa dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o drugim publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oświęcimiu i oznaczonej jako działka 695/8 obręb Brzezinka, jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto w zakresie terminów wniesienia wadium i złożenia oferty oraz terminu przetargu.

Nowy termin:

 1. wpłaty wadium w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) ustala się do dnia 6 grudnia 2022r.
 2. składania ofert ustala się do dnia 6 grudnia 2022r do godziny 1400 na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nieograniczony – SGG- Brzezinka – nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2022r godz. 12:00”
 3. przetargu ustala się na dzień 12 grudzień 2022r o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 101A

Pozostała część ogłoszenia nie ulega zmianie.
Ogłoszenie w pierwotnej postaci ukazało się na:
– Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Oświęcimskiego w zakładce Ogłoszenia o nieruchomościach,
– Tablicy Ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

– Tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Oświęcim

– w prasie internetowej – Infopublikator.pl


Ogłoszenie o zmianie podaje się do publicznej wiadomości we wszystkich wymienionych powyżej źródłach
 
W związku z powyższym podaje się ogłoszenie o drugim publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oświęcimiu
i oznaczonej jako działka 695/8 obręb Brzezinka, jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto uwzględniając powyższe zmiany:

OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA : od dnia 4 listopada 2022r do dnia 3 grudnia 2022r

Starosta Oświęcimski, reprezentujący Skarb Państwa ogłasza drugi publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Oświęcimiu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 10 października 2022r i zakończył się wynikiem negatywnym.

Obciążenia : brak

Zobowiązania : brak

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działki 695/8 obręb Brzezinka, jedn. ewid. Oświęcim – miasto, o powierzchni 0,0232 ha, objęta księgą wieczystą KR1E/00032224/3.

Działka jest niezabudowana, ma kształt prostokąta, przylega bezpośrednio do drogi – ul. Szajny
w Oświęcimiu.

Przedmiotowa działka objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się w jednostkach : 2A 9u – tereny zabudowy usługowej oraz 2A 4KDL – tereny dróg publicznych lokalnych.

Transakcja dokonywana jest zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Warunki przetargu :

Cena wywoławcza netto : 39.000,00 zł

Wadium : 4.000,00 zł

Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) mogły w terminie do 14 sierpnia 2022r wystąpić z wnioskiem o nabycie. W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.

Sprzedaż opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022r, poz. 931 ze zm.).

Przystępujący do przetargów zobowiązani są najpóźniej do dnia 6 grudnia 2022r wpłacić wadium na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu : ABS Bank Spółdzielczy, Oddział w Oświęcimiu, , ul. Kościelna 1, 32 – 600 Oświęcim, numer rachunku : 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037, przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.

Wadium może też być wnoszone w obligacjach państwowych lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego.

Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 23 najpóźniej do dnia 6 grudnia 2022r do godziny 14:00.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się go na poczet ceny nabycia.

Osoby, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005r o realizacji prawa do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.
z 2017r poz. 2097), zwalania się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo
w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy, potwierdzających prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Udział w przetargu :

W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą ofertę.

Pisemna oferta powinna zawierać :

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. datę sporządzenia oferty
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. oferowaną cenę netto, która przewyższa cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty
 5. kopię dowodu wniesienia wadium
 6. Jeżeli oferentem jest osoba prawna dokument potwierdzający umocowanie do składania oświadczenia woli w imieniu firmy
 7. Jeżeli oferentem są osoby pozostające w związku małżeńskim oferta powinna być złożona oraz podpisana przez oboje małżonków lub powinien być załączony dokument zawierający zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości
 8. W przypadku rozdzielności majątkowej oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,
 9. Podpis oferenta lub osoby umocowanej do składania oświadczenia woli w imieniu firmy.

Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści

Zaproponowana cena sprzedaży musi przewyższać cenę wywoławczą. W przeciwnym wypadku przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 grudnia 2022r do godziny 14:00 na Dzienniku Podawczym (pokój nr 12) Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób : „Pisemny przetarg nieograniczony – SGG- Brzezinka – nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2022r godz. 12:00”

Do oferty należy dowody stanowiące podstawę zwolnienia z tego obowiązku osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r.

Termin przetargu :

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022r o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 101A

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu.

Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium lub podstawy zwolnienia z wpłaty wadium, dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do część niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywany, terminie zamknięcia przetargu.

W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. wpłacenia zaoferowanej ceny, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, a za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego,
 2. opłacenia kosztów umowy notarialnej oraz kosztów sądowych,
 3. korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.

O terminie zawarcia umowy notarialnej uczestnik, który przetarg wygrał zostanie powiadomiony pisemnie po zatwierdzeniu przez Starostę Oświęcimskiego protokołu z postępowania przetargowego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Wojewody Małopolskiego czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego.

Z przyczyn uzasadnionych Starosta Oświęcimski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w każdym czasie, prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie ogólnokrajowej.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój 23
w godzinach pracy Starostwa lub telefonicznie pod nr (0-prefiks-33) 844-97-48

Starosta

Andrzej Skrzypiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.