Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
OGŁOSZENIE STAROSTY SUSKIEGO

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE STAROSTY SUSKIEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY SUSKIEGO

O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONEJ W STRYSZAWIE

Starosta Suski, działając imieniem Skarbu Państwa ogłasza drugi publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Stryszawie ( powiat suski, woj. małopolskie ), oznaczonej jako działka ewid. nr 10744 o pow. 0,0487 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (w budynku znajduje się część, która była wykorzystywana na działalność handlową).

Własność: Skarb Państwa – Starosta Suski – KW Nr KR1B/00060070/0, prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stryszawa i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży oznaczona jako działka ewid. nr: 10744 znajduje się w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem:

„3MNU2” – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej;

oraz marginalnie w części: „30 KDD1” – tereny komunikacji – drogi publiczne.

Opis nieruchomości: Działka zabudowana budynkiem mieszkalnymi, częściowo ogrodzona, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej ( przy skrzyżowaniu dróg publicznych kategorii powiatowej K 1969 relacji Stryszawa – Roztoki – Koszarawa oraz K 1695 relacji Zawoja – Przysłop – Stryszawa ). Kształt działki zbliżony do trapezu, teren płaski.

Budynek mieszkalny wybudowany w ok. 1939 r.o pow. użytkowej ok. 149,92 m2, wymagający remontu. Konstrukcja budynku murowano – drewniana, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym, kryty blachą, nieocieplony. Na poddaszu część mieszkalna składająca się z 3 pokoi, kuchni i przedpokoju. Część stolarki okiennej wymieniona na PCV część drewniana wymaga remontu, stolarka drzwiowa drewniana wymaga remontu. Widoczne liczne spękania i ubytki w elewacji. W części parterowej prowadzony był przez poprzedniego właściciela sklep wielobranżowy, znajdujące się tam pomieszczenia tj.: dwie sale sprzedaży, magazynek, zaplecze socjalne i korytarze wymagają remontu. W części piwnicznej, w której urządzona jest łazienka brak podłączonego prądu. Budynek gospodarczy znajdujący się na działce, ze względu na liczne zniszczenia oraz ubytki w ścianach, stropu i dachu, nie nadaje się do użytku. Budynek jest niezamieszkały i nieużytkowany. W budynku jest zameldowana była właścicielka nieruchomości. Tutejszy organ prowadzi postępowanie zmierzające do jej wymeldowania.

Ponadto w budynku znajdującym się na przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości znajdują się ruchomości w postaci m.in. sprzętu RTV i AGD oraz mebli.

Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomośćnie jest przedmiotem zobowiązań.

Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nin. nieruchomości nie zawierają wpisów.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 10 stycznia 2023 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 15 marca 2023 r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego: Sucha Beskidzka, ul. Kościelna Nr 5B, sala 203 – II-gie piętro.

Cena wywoławcza: 320 400,00 zł brutto

( słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100 brutto ).

Wadium: 32 000,00 zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie pisemnej oferty!

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w terminie do dnia 10 marca 2023 r. na konto Starostwa Suskiego: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej Nr: 51 8128 0005 0065 7233 2000 0110 – przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 informuję, że uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na dzień przetargu ogólnokrajowych procedur bezpieczeństwa.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. czytelny podpis;

Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 15.00 na Dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5B ( parter ) w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Stryszawie dz. 10744 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15 marca 2023 r. do godz. 10.00”.

Uczestnicy biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Każdy z uczestników przetargu, bądź ich reprezentantów, zobowiązany jest przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i należy je przedłożyć w oryginale. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym na wszystkich jego etapach. W przypadku osób prawnych ich przedstawiciele winni nadto przedłożyć Komisji aktualny wypis z rejestru dla danego podmiotu i pełnomocnictwo w oryginale.

W stosunku do uczestnika, który przetarg wygra wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie uzgodniony z nabywcą.

Nabywca zobowiązany jest uiścić całość zaoferowanej ceny, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż trzy dni robocze przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wszelkie opłaty, w szczególności opłaty sądowe, notarialne i podatki związane ze sprzedażą ponosi Nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, tj. zaoferowana cena będzie wyższa od ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacji o dodatkowych warunkach przetargu udziela: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Suskiego: Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5B, pok. nr: 216 ( II-gie piętro ), tel. ( 0 – 33 ) 87 – 57 – 828; w terminie do dnia 14 marca 2023 r.

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości, w uzgodnionym telefonicznie terminie.

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

Sucha Beskidzka, 14 luty 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu