Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Starosta Cieszyński ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Skoczów, obręb Pierściec

OGŁOSZENIE

Starosta Cieszyński ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Skoczów, obręb Pierściec

Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm. ), na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Skoczów, obręb Pierściec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 282/11 i dz. 277/1 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości związane jest inwestycją pn. „ Pierściec-Uchylany – budowa słupowej stacji tr 15/0,4 kV nr BBC22963 wraz z powiązaniem z istniejącą siecią SN i nN – przyłączenie domu jednorodzinnego”.

            Z uwagi na to, iż współwłaściciel ww. nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ww. ustawy.

            Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się do Starosty Cieszyńskiego, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w celu wykazania swoich praw do nieruchomości. Zgodnie z art. 114 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie na poniższy adres: Starosta Cieszyński 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, sprawa WN.6853.85.2022.Si, tel. 334777429.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.