Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Starosta Lubelski zawiadamia o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Głusk decyzji nr 1710/22 z dnia 10.11.2022 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi gminnej nr 107116 L w Prawiednikach”

OGŁOSZENIE

Starosta Lubelski zawiadamia o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Głusk decyzji nr 1710/22 z dnia 10.11.2022 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi gminnej nr 107116 L w Prawiednikach”

AB.6740.1394.2022.JW                                                                                     Lublin, 2022-11-17

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm),

Zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Głusk decyzji nr 1710/22 z dnia 10.11.2022 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi gminnej nr 107116 L w Prawiednikach”

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Województwo lubelskie

Powiat lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb-10 Kolonia Prawiedniki

działki nr ew.: 122/1, 18/1, 21/1, 22/4, 22/5, 22/3, 24, 25/3, 26/3, 26/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 90/1, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 102/1, 108/3, 109/3, 110/1, 112/1, 113/3, 114/1, 119, 118

Województwo lubelskie

Powiat lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb-11 Prawiedniki

działki nr ew.: 737/8, 739, 768, 741, 742/1

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • lewostronne poszerzenie jezdni,
  • wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez nakładkę bitumiczną,
  • budowę poboczy,
  • budowę zjazdów indywidualnych i publicznych na przyległe działki,
  • budowę odwodnienia drogi: Ściek korytkowy, przedłużenie istniejącego przepustu,
  • przebudowa i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowejmożna zapoznać
się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00, wtorek 7:30 – 16:45/.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji: drogą telefoniczną pod nr tel. 81 528 66 47, drogą elektroniczną na adres mailowy: abud@powiat.lublin.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 po uprzednim umówieniu wizyty.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.