Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Starosta Włodawski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki  nr 28/1, pow. 2,80 ha, obręb Ignaców, gmina Wyryki, powiat Włodawski

OGŁOSZENIE

Starosta Włodawski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki  nr 28/1, pow. 2,80 ha, obręb Ignaców, gmina Wyryki, powiat Włodawski

Starosta Włodawski                                                              Włodawa, dnia 27.12.2022 r.

WG.6821.2.10.2022.MMY

OGŁOSZENIE  STAROSTY WŁODAWSKIEGO

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM   STANIE   PRAWNYM

            Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust.3 i 4 w związku z art.124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U z 2021 r.poz. 1899 z późn. zm. ) Starosta Włodawski

informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki  nr 28/1, pow. 2,80 ha, obręb Ignaców, gmina Wyryki, powiat Włodawski, dla której nie założono księgi wieczystej, stanowiącej własność Marii Sołoń, poprzez udzielenie  PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Miściora, zezwolenia na  budowę linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV Ignaców 1, linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. 44/3 w m. Ignaców, gm. Wyryki.

            Z posiadanej dokumentacji wynika, że właściciel Maria Sołoń  nie  żyje oraz, że po zmarłej nie toczyło się postępowanie spadkowe.

W związku z powyższym w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego we Włodawie, Wydział  Geodezji, ul. Kościelna 7, I piętro pokój nr 102, tel.082 5721 580

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby którym przysługują prawa rzeczowe zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Niniejsze ogłoszenie  wywiesza się na okres 2 miesięcy tj. od dnia 27.12.2022 r. do dnia 27.02.2023 r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włodawie przy ul. Piłsudskiego 24 oraz w budynku ul. Kościelnej 7, publikuje się na stronie  internetowej Powiatu Włodawskiego  www.powiatwlodawski.pl,  zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Wyryki, celem wywieszenia w siedzibie gminy oraz miejscowości Ignaców na okres  2 miesięcy.  

Z  up.  Starosty
   /-/ mgr inż. Marek Pawłowski Kierownik Wydziału Geodezji

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.