Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wójt Gminy Główczyce

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaPrzeznaczenie
w planie miejscowym
i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
1. Działka nr 123/15 2. Miejscowość Gorzyno 3. Obręb Górzyno 4. Gmina Główczyce 5. Nr KW SL1S/00109524/20,2118 haNieruchomość gruntowa niezabudowana
opisana w ewidencji gruntów jako grunty orne – RV.  Działka nr 123/15 stanowi tereny podmokłe, jest porośnięta chwastami
i chaszczami oraz częściowo samosiejkami drzew. Brak bezpośredniego dostępu
do drogi publicznej. Sprzedaż ma na celu polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – dz. nr 31.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy
w Główczycach nr 93/R/2012
z dnia 23 stycznia 2012 r. działka nr 123/15 oznaczona jest jako grunty rolne.
7.970,00 zł Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2022
poz. 931 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8, tel. (59) 811-49-60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,