Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świdnica gmina Świdnica stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świdnica gmina Świdnica stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świdnica gmina Świdnica, stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

  Lp.  Położenie    Numer działki  Pow. działki    Opis nieruchomości   Cena nieruchomości    Forma sprzedaży
  1.  Świdnica gmina  Świdnica    207/24      0,0161 haNieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest
w sąsiedztwie terenów zabudowanych, w centralnej części miejscowości Świdnica. Działka jest porośnięta trawą i dziko rosnącymi krzewami, posiada regularny kształt wydłużonego prostokąta. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica uchwalonym uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr XXXI/225/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. działka to teren zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Ps IV – pastwiska trwałe.  Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.   Księga wieczysta nr ZG1E/00107343/2
  9 600,00 zł   (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100)        Sprzedaż zwolniona jest
z podatku VAT.
    Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.
2.Świdnica gmina  Świdnica  207/270,0154 haNieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest
w sąsiedztwie terenów zabudowanych, w centralnej części miejscowości Świdnica.  Działka jest porośnięta trawą, posiada nieregularny kształt (wąski i wydłużony). Działka znajduje się między terenem mieszkaniowym, działką zabudowaną stacją transformatorową oraz działką stanowiącą fragment drogi do przeniesienia na rzecz Gminy Świdnica. We wschodniej części znajduje się przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do sąsiednich budynków o nieuregulowanym stanie prawnym. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica uchwalonym uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr XXXI/225/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. działka to teren zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Ps IV – pastwiska trwałe.  Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.   Księga wieczysta nr ZG1E/00107343/2
9 600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100)       Sprzedaż zwolniona jest
z podatku VAT.
  Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.
3.Świdnica gmina  Świdnica  207/280,0041 haNieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest
w sąsiedztwie terenów zabudowanych, w centralnej części miejscowości Świdnica. Działka jest porośnięta trawą, częściowo ogrodzona, o kształcie regularnym (wąski, wydłużony). Przy granicy z działką nr 207/29 stanowiącą fragment drogi gminnej ul. Ogrodowa (do przeniesienia na własność Gminy Świdnica) przebiega fragment sieci elektroenergrtycznej. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica uchwalonym uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr XXXI/225/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. działka to teren zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących. Działka posiada dostęp do drogi. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Ps IV – pastwiska trwałe.  Księga wieczysta nr ZG1E/00107343/2
3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100)   Sprzedaż zwolniona jest
z podatku VAT.
  Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.

Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z  2021 r.  poz. 1899 ze zm.) należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 19.10.2022 r.  na okres 21 dni tj. od dnia 19.10.2022 r. do dnia 09.11.2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 19.10.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.