Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o VIII publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabytkowej zabudowanej nieruchomości położonej w Grojcu położonej na działkach nr  186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o VIII publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabytkowej zabudowanej nieruchomości położonej w Grojcu położonej na działkach nr  186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6

Nasz znak: SGG.6840.1.3.2020

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O VIII PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ ZABYTKOWEJ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GROJCU POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH NR  186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 4,1192 HA

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o VIII publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabytkowej zabudowanej nieruchomości położonej w Grojcu położonej na działkach nr  186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha w zakresie terminów wniesienia wadium i oferty oraz terminu przetargu.

Nowy termin:

 1. wpłaty wadium w kwocie 264 750,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)ustala się do dnia 10.10.2022r.
 2. składania ofert ustala się do dnia 10.10.2022r do godziny 1500 na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nieograniczony – SGG – GROJEC – nie otwierać przed dniem 17.10.2022r godz. 1100.”
 3. przetargu ustala się na dzień 18.10.2022r o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 101A

Pozostała część ogłoszenia pozostaje bez zmian.
Ogłoszenie w pierwotnej postaci ukazało się na:
– Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Oświęcimskiego w zakładce Ogłoszenia o nieruchomościach,
– Tablicy Ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

– Tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Oświęcimiu

– w prasie internetowej – Infopublikator.pl


Ogłoszenie o zmianie podaje się do publicznej wiadomości we wszystkich wymienionych powyżej źródłach
 
W związku z powyższym podaje się ogłoszenie o VIII publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabytkowej zabudowanej nieruchomości położonej w Grojcu położonej na działkach nr  186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha uwzględniając powyższe zmiany:

 Nasz znak: SGG.6840.1.3.2020

OGŁOSZENIE O VIII PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
TERMIN WYWIESZENIA od dnia 09.09.2022r. do 18.10.2022r.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza VIII publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabytkowej zabudowanej nieruchomości położonej w Grojcu położonej na działkach nr  186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha.

I przetarg odbył się w dniu 02.02.2021r. – zakończył się wynikiem negatywnym

II przetarg odbył się w dniu 27.04.2021r. – zakończył się wynikiem negatywnym

III przetarg odbył się w dniu 21.07.2021r. – zakończył się wynikiem negatywnym

IV przetarg odbył się w dniu 12.10.2021r. – zakończył się wynikiem negatywnym

V przetarg odbył się w dniu 11.01.2022r. – zakończył się wynikiem negatywnym

VI przetarg odbył się w dniu 29.03.2022r. – zakończył się wynikiem negatywnym

VII przetarg odbył się w dniu 21.06.2022r. – zakończył się wynikiem negatywnym

Przedmiot przetargu:

Działki nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha położone w Grojcu gmina Oświęcim, objęte księgą wieczystą nr KR1E/00064747/8, stanowią własność Powiatu Oświęcimskiego. Nieruchomość zabudowana zespołem pałacowo – parkowym
w Grojcu. Na przedmiotowych działkach znajduje się budynek pałacu, budynek gospodarczy, oczyszczalnia ścieków oraz park. Działki tworzą obszar o nieregularnym zwartym kształcie
o umiarkowanych deniwelacjach terenu. Teren częściowo ogrodzony, zagospodarowany niepielęgnowaną zielenią. Uzbrojony w media (woda, kanalizacja lokalna – oczyszczalnia ścieków, elektroenergetyczna, gazowa). W południowej części działki nr 2394/6 znajduje się staw, w centralnej części znajduje się budynek pałacu, w północno – wschodniej części działki znajduje się budynek gospodarczy, północna część działki stanowi park głównie z drzewostanem dębowym dochodzącym do 400 lat, z kilkoma egzemplarzami posiadającymi charakter pomników przyrody. Na działkach
nr 186/11 i 315/3 znajduje się lokalna oczyszczalnia ścieków. Wzdłuż południowo – wschodniej części działki przebiega ciek wodny oraz znajduje się niewielki zbiornik, do którego odprowadzana jest woda z oczyszczalni ścieków. Przez południową część nieruchomości przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Powiatowy Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Nieruchomość przylega do drogi powiatowej nr 1864K – ul. Głównej
w Grojcu. Istnieje możliwość połączenia nieruchomości z drogą powiatową pod warunkiem uzgodnienia warunków technicznych przebudowy zjazdu w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Powiat Oświęcimski posiada Pozwolenie konserwatorskie nr 2/18  z dnia 7 marca 2018r. na zbycie nieruchomości, na której usytuowany jest zespół pałacowo parkowy w Grojcu. 

Pałac: neogotycki pałac murowany, piętrowy, zadaszony dachem mansardowym, powstały
w I połowie XIX w., po gruntownej przebudowie barokowego dworu z XVII w rozbudowany
i nadbudowany z adaptacją poddasza. Powierzchnia użytkowa 1 727,92 m2, powierzchnia całkowita 2 332,82 m2, powierzchnia zabudowy 648,03 m2, kubatura 9 274,30 m3.  Jest to budynek w stylu neogotyckim, murowany o czterech kondygnacjach użytkowych: przyziemie, parter, piętro oraz uzyskane w wyniku zmiany układu konstrukcyjnego dachu – poddasze. Pałac składa się z budynku głównego oraz prostopadle do niego ustawionego skrzydła bocznego. Ściany wszystkich kondygnacji murowane z cegieł z ewentualnymi fragmentami kamiennymi murów w części piwnicznej. Budynek posadowiony jest na ceglanych lub ceglano – kamiennych ścianach fundamentowych – grubość około 90 – 100 cm, nad piwnicami posiada stare murowane sklepienia kolebkowe i żaglaste. Pod koniec lat 90 wykonano drenaż opaskowy wokół budynku, który zabezpiecza ściany przyziemia przed naporem wód opadowych. Stropy wyższych kondygnacji wykonane w znacznej części w trakcie modernizacji
w latach 80 i 90. W latach 1988 – 2000 wykonano remont obiektu obejmujący m.in. wzmocnienie konstrukcji stropów. Wprowadzono dodatkową konstrukcję stalową do przeniesienia obciążeń użytkowych kondygnacji piętra i poddasza, a także obciążeń konstrukcji dachu. Ściany działowe dolnych kondygnacji murowane z cegieł, natomiast na poddaszu – wykonane są w postaci lekkich ścianek gipsowo – kartonowych. Przebudowa układu ścian została ograniczona do minimum.  Dach obu skrzydeł typu mansardowego, wykonany od nowa w czasie ostatniej modernizacji, pokryty malowaną blachą stalową na deskowaniu.  Stara klatka schodowa w budynku głównym ma kształt łukowy ze stopniami opartymi na ścianach. Nowe klatki schodowe są dwubiegowe, posiadają konstrukcję żelbetową z biegami płytowymi opartymi na belkach spocznikowych. Wysokość pomieszczeń: parter 3,80m, piętro: 4,45 m w budynku głównym, 3 m w skrzydle bocznym. Ściany
i posadzki w stanie dobrym. Strop nad hallem głównym wymaga remontu. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie o średnim stopniu skorodowania. Elewacja zewnętrzna bez większych ubytków. Tynki wewnętrzne w większości pomieszczeń wyremontowane. Stolarka okienna oraz skrzydła drzwiowe
w większości po renowacji.  Drzwi zewnętrzne wymagają wymiany.

Budynek gospodarczy: powierzchnia zabudowy 370 m2 (wymiary: 28m x 13,2 m). Budynek przeznaczony na oborę i pomieszczenia dla świń. Budynek murowany z poddaszem  przeznaczony
na składanie słomy lub zapasu paszy (spichlerz zbożowy). Fundamenty betonowe wylewane. Ściany murowane z cegły – otynkowane z siatką. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, wentylowany, pokryty elementami falistymi azbestowo – cementowymi, w części blachą falistą. Podłogi i posadzki betonowe. W południowej części budynku – kanały gnojowcowi otwarte z ciągiem żłobów
z betonowymi ciągami transportowymi. W części północnej – pomieszczenia gospodarcze. Budynek posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Od strony zachodniej i południowej zabudowane bramy garażowe. Wewnątrz budynku – żeliwne kolumny i wzmocnienia z kapitelami kolumn. Stan ścian fundamentowych zewnętrznych – zły. Cegła mocno spękana. Konieczny remont wnętrza budynku. Posadzka betonowa wymaga naprawy na większości powierzchni. Całkowitej wymiany wymaga pokrycie dachu. Konstrukcja drewniana wydaje się być w wystarczająco dobrym stanie. W niektórych miejscach zawilgocenie ścian w dolnej ich części. Stolarka okienna do wymiany. Bramy garażowe wymagają renowacji lub wymiany.

Oczyszczalnia ścieków: W skład oczyszczalni wchodzą budynek o dwóch kondygnacjach niepodpiwniczony – na II kondygnacji znajduje się zbiornik złóż biologicznego (złoże koksowe)
o objętości 38 m3, urządzenia tj.: pompy, osadniki, zbiornik wyrównawczy, zespół ssawny, zespół tłoczny, złoże biologiczne, zbiornik rozdzielczy, urządzenia pomiarowe, rozdzielnia R1, instalacja sterowania i sygnalizacji. Wydajność oczyszczalni całkowita wynosi 42,2 m3/dobę.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oświęcim nr XLII/470/18 z dnia 24.01.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Grojec w rejonie ul. Głównej
i Al. Ogrodowej przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach: U – tereny zabudowy usługowej, W – tereny wód powierzchniowych, ZŁ – tereny zieleni łęgowej, zadrzewień.
Na powierzchni całej nieruchomości znajdują się udokumentowane złoża węgla kamiennego.

Obciążenia na nieruchomości:

 1. Prawo nieodpłatnego użytkowania ustanowione na rzecz Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grojcu. Prawo to najpóźniej w  momencie podpisywania umowy notarialnej zostanie wygaszone.
 2. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 10.02.1994r. L.dz.PSOZ-BB-5340/14/91 wpisano do rejestru zabytków pod numerem A-673/91, a wpis uzupełniono decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 11.01.2008r. L.dz.OZKr-DW/4141-A/156/07 pod nr A-128/M.
 3. Służebność przesyłu ustanowiona na rzecz Gminy Oświęcim na czas nieokreślony, nieodpłatnie polegająca na:
  – prawie korzystania z nieruchomości obejmującej części działek nr 186/11 i 2394/6 (zaznaczone
  na mapie stanowiącej załącznik do umowy) w celu budowy oraz utrzymania urządzeń sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz energetycznej;

– prawie przejazdu i przechodu po nieruchomości obejmującej działki nr 186/11 i 2394/6 w celu dostępu do urządzeń przesyłowych;

– swobodnym dostępie do urządzeń przesyłowych w celu przeprowadzenia inspekcji ich stanu, usunięcia wszelkich usterek i awarii, a także konserwacji i remontów, w tym wymiany zużytych elementów oraz odbudowy w przypadku ich zniszczenia;

– ograniczeniu uprawnień właściciela nieruchomości obciążonej w pasie eksploatacyjnym sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz energetycznej (teren ochronny) poprzez zakaz wznoszenia w tym obszarze jakichkolwiek budynków i budowli, prowadzenia prac ziemnych oraz dokonywania nasadzeń;

– powstrzymywaniu się przez właściciela nieruchomości obciążonej od działań, które uniemożliwiłyby swobodny dostęp do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz energetycznej, jak również terenu ochronnego

 • Służebność gruntowa ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem obciążająca nieruchomość położoną w miejscowości Grojec, gmina Oświęcim (objętą księgami wieczystymi numer odpowiednio KR1E/00029144/4 oraz KR1E/00064747/8), składającą się z działek nr 186/9, 2394/3 oraz 2394/6,
  a uprawniająca do wykonywania przejazdów i przechodów do przepompowni ścieków sanitarnych znajdującej się na działce numer 2394/6, szlakiem biegnącym od drogi publicznej ul. Ogrodowej
  w kierunku wschodnim, początkowo wzdłuż północnej granicy działki numer 186/9 po utwardzonej drodze wewnętrznej o szerokości 3,5 metra, następnie po działce numer 2394/3 pasem szerokości 4,00 m w kierunku południowo-wschodnim i dalej w przedłużeniu po działce numer 2394/6 do linii ogrodzenia przepompowni ścieków (oznaczonym kolorem brązowym wypełnienia oraz linią przerywaną kolorem brązowym naniesionymi na mapę stanowiącą załącznik umowy) na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w miejscowości Grojec, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, składającej się z działek numer 325/3 oraz 2394/5.

Zobowiązania:

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w umowie kupna zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia remontu konserwatorskiego budynku pałacu w terminie trzech lat od daty podpisania umowy kupna. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  w piśmie z dnia 1.04.2014 znak: 021.139.2014.DW poinformował, że  dopuszcza się częściowe przekształcenie dyspozycji wnętrz oraz wyklucza  przekształcenie elewacji i bryły zabytkowego budynku. Określił w nim  również preferowaną przyszłą funkcję pałacu. Ponadto pismem  z dnia 09.08.2020r. znak: ZN-I.5183.360.2020.DD Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  określił zalecenia jakie należy uwzględnić  w przypadku remonty przedmiotowego budynku mające na celu  podkreślenie i wydobycie pałacowego charakteru budynku, co nie wyklucza jego adaptacji do współczesnych potrzeb w tym:

 • Zachowania wymaga ogólny układ przestrzenny wraz z główną klatka schodową wachlarzową przy czym należy zmodernizować istniejący szyb windowy, tak aby korespondował on
  z wnętrzem pałacu,
 • Zachowania wymagają sklepienia piwniczne, a decyzje co do ich ewentualnych przebić i przekuć Wojewódzki Konserwator może podjąć po przedłożeniu badań architektonicznych oraz koncepcji zagospodarowania pomieszczeń piwnicznych,
 • Bezwzględnego zachowania wymaga bryła budynku tzn. wyklucza się jej nadbudowę czy rozbudowę, poza koniecznymi pracami przy więźbie dachowej oraz jego pokryciu przy zachowaniu jego geometrii wraz z istniejącymi lukarnami,
 • Prac remontowych wymaga stolarka okienna obiektu w tym w dużej mierze należy powrócić
  do okien z mansferkami w strefie nadświetla i należy zlikwidować współczesne okna wstawione od strony wewnętrznej,
 • Należy przywrócić zachowaną stolarkę neogotycką we wnętrzach, a nowa winna być projektowana w nawiązaniu do historycznej: drewniana płycinowa,
 • Należy opracować posadzki w budynku pałacu w tym zaleca się zastosowanie parkietów lub ceramiką nawiązującej do historycznych wzorów,
 • Remontu wymaga elewacja budynku w oparciu o program prac konserwatorskich sporządzony przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki,
 • Z uwagi na występowanie na ścianach polichromii pod warstwami tynkowymi przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania konserwatorskie, określające stan zachowania oraz zakres, tak aby określić ew. możliwość przyszłej ingerencji np. prowadzenia instalacji,
 • Na wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich należy uzyskać wyprzedzające pozwolenie konserwatorskie, jak również wstępna koncepcja zagospodarowania wnętrz obiektu wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Małopolskim Konserwatorem Zabytków.

Cena wywoławcza –  2 647 500,00 zł netto (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Sprzedaż zwolniona będzie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9  i 10a ustawy z dnia 11.03.2004r
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 poz. 931 z późn. zm.).

Od ceny sprzedaży zostanie udzielona 50% bonifikata ze względu na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością zabytkową.

Przy sprzedaży w/w nieruchomości zgodnie z art. 217 ust. 13 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 2233 z późn. Zm.) Skarbowi Państwa będzie przysługiwało prawo pierwokupu.

Wadium – 264 750,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Przystępujący do przetargów zobowiązani są najpóźniej do dnia 10.10.2022r wpłacić wadium
na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu :
ABS Bank Spółdzielczy, Oddział w Oświęcimiu, ul. Kościelna 1, 32 – 600 Oświęcim
numer rachunku : 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037
przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.

Wadium może być wnoszone w formie pieniężnej.  Wadium zwraca się niezwłocznie
po zakończeniu przetargu,  a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się go na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał
od zawarcia umowy.

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu – 33 844 97 48.

Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogły w terminie do dnia 17 listopada 2020r. wystąpić z wnioskiem o nabycie. W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.

PRZETARG:

W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Pisemna oferta powinna zawierać :

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. datę sporządzenia oferty
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. oferowaną cenę netto, która przewyższa cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty
 5.  kopię dowodu wniesienia wadium
 6. jeżeli oferentem jest osoba prawna dokument potwierdzający umocowanie do składnia oświadczenia woli w imieniu firmy
 7. jeżeli oferentem są osoby pozostające w związku małżeńskim oferta powinna być złożona oraz podpisana przez oboje małżonków lub powinien być załączony dokument zawierający zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości,
 8. w przypadku rozdzielności majątkowej oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,
 9. podpis oferenta lub osoby umocowanej do składania oświadczenia woli w imieniu firmy

Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści. Oferty należy składać
w terminie do dnia 10.10.2022r do godziny 1500 na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nieograniczony – SGG – GROJEC – nie otwierać przed dniem 18.10.2022r godz. 1100.”

Termin przetargu :

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2022r o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 101A

Obecność oferentów na przetargu obowiązkowa!

Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części  jawnej i niejawnej.

Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium, dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja przetargowa umożliwia
im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Informacja o powyższym zostanie wywieszona
w siedzibie Sprzedającego, a także zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Sprzedającego.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej
o wpłacone wadium nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność,
 tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego.  Koszty związane
z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

O terminie zawarcia umowy uczestnik, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu.

Wszelkich informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii
 i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr 33 844 97 48.

            z up. Zarządu
          Z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

           Anna Sieradzka

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1