Wyszukiwarka:
Kościerzyna, ul. Browarna oraz rejon ul. Zakładowej, Fabrycznej
titleName

Kościerzyna, ul. Browarna oraz rejon ul. Zakładowej, Fabrycznej

WGN.6840.13.2019                                                               Kościerzyna, 14 marca 2019 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki nr 179/80, położonych w Kościerzynie przy ul. Browarnej, w obrębie geodezyjnym nr 03, oraz czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki nr 179/77, położonej w Kościerzynie w rejonie ulic Zakładowej i Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03. Przetarg pierwszy na działkę nr 179/80, zakończony wynikiem negatywnym, wyznaczony był na dzień 19 lutego 2019 r., natomiast przetargi na działkę 179/77 wyznaczone były: pierwszy na dzień 23 sierpnia 2018 r., drugi na dzień 8 listopada 2018 r., a trzeci na dzień 19 lutego 2019 r.

Położenie działek: obręb geodezyjny nr 03 miasta Kościerzyna, ul. Browarna oraz rejon ul. Zakładowej, Fabrycznej.

 1. Nr działek: a) 179/80; b) 179/77
 2. Powierzchnia działek w ha: a) 0,5920; b) 0,8340
 3. Nr księgi wieczystej: KW Nr GD1E/00005828/6
 4. Przeznaczenie działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
 5. a) teren oznaczony symbolem 09 PU,

przeznaczenie terenu:

– tereny funkcji przemysłowo usługowych,

– wyklucza się usługi publiczne i usługi turystyki;

– dopuszcza się lokalizację funkcji obsługi komunikacji

 1. b) teren oznaczony symbolem 10 PU,

przeznaczenie terenu:

– tereny funkcji przemysłowo usługowych;

– dopuszcza się:

 1. a) lokalizację funkcji obsługi komunikacji,
 2. b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej (do dwóch mieszkań), jako uzupełnienie funkcji podstawowej, przy czym powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 150 m²;

– wyklucza się usługi publiczne i usługi turystyki

 1. Terminy zagospodarowania nieruchomości:

1) rozpoczęcie zabudowy – w terminie 3 lat od dnia sprzedaży nieruchomości (data przeniesienia własności określonej w akcie notarialnym), za które uważa się wybudowanie fundamentów,

2) zakończenie zabudowy – w terminie kolejnych 3 lat, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

 1. Obowiązki nabywcy nieruchomości:

1) Nabywca ma obowiązek w terminach określonych w pkt. 6 wybudowania na zakupionej działce budynku/budynków zgodnie z przeznaczeniem podstawowym, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2) Jeśli nabywca zbędzie przedmiotową nieruchomość przed realizacją swoich obowiązków w terminach określonych w pkt. 6, w przypadku, gdy Gmina Miejska Kościerzyna nie skorzysta z prawa pierwokupu, nabywca ma obowiązek przenieść na nowego nabywcę swoje obowiązki w zakresie wybudowania wyżej wskazanego obiektu w powyższych terminach, obowiązki zapłaty kar umownych na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna opisanych w niniejszym ogłoszeniu oraz zabezpieczeń należności z tytułu tych kar. Obowiązki te należy przenosić na każdego kolejnego nabywcę nieruchomości (następcę prawnego).

 1. Cena wywoławcza działek brutto (w tym 23% VAT) w zł:
 2. a) 450.000,00
 3. b) 640.000,00

 

 1. Wysokość wadium w zł.:
 2. a) 90.000,00
 3. b) 120.000,00
 • Przetargi odbędą się w dniu 21 maja 2019 o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, w sali obrad Rady Miasta.
 • Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu (podając na dowodzie wpłaty nr działki) na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Millenium, nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831, najpóźniej w dniu 14 maja 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej Kościerzyna.
 • Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100 % wylicytowanej ceny gruntu, która winna wpłynąć na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazane w protokole przetargu, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Niewpłacenie w w/w terminie uzupełnienia do 100 % wylicytowanej ceny gruntu lub odstąpienie od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez Gminę Miejską Kościerzyna, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.

 • W razie niedotrzymania któregokolwiek z terminów zagospodarowania nieruchomości określonych w pkt. 6 nabywca zobowiązany będzie do zapłaty Gminie Miejskiej Kościerzyna kary umownej w wysokości 10 % ceny, której zapłaty może ona zażądać z chwilą bezskutecznego upływu terminu rozpoczęcia zabudowy lub zakończenia zabudowy oraz w wysokości 10 % ceny, po bezskutecznym upływie każdego następnego roku zaniechania (opóźnienia) rozpoczęcia lub zakończenia zabudowy. Kara może być naliczana maksymalnie przez okres 10 lat i maksymalnie w wysokości 10 % ceny, za każdy rok zaniechania (opóźnienia) realizacji obowiązków nabywcy. Poprzez cenę rozumie się kwotę wynikającą z umowy sprzedaży pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a nabywcą pierwotnym, wylicytowaną w przetargu.
 • Takiej samej kary Gmina Miejska Kościerzyna może zażądać od nabywcy pierwotnego i każdego następnego właściciela, w przypadku niedochowania przez niego obowiązku przeniesienia zobowiązań na nowego nabywcę, o których mowa w pkt. 7.2. Możność żądania zapłaty tej kary następuje z momentem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nowym nabywcą, bez przeniesienia zobowiązań i żądanie zapłaty kolejnej kary w takiej wysokości, może zostać powtórnie postawione po upływie każdego bezskutecznego roku zaniechania nabywcy, który nie przeniósł swoich zobowiązań. Kara ta może być naliczana maksymalnie przez okres 10 lat i maksymalnie w wysokości 10 % ceny za każdy rok zaniechania, chyba że nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zostanie zabudowana w rozumieniu pkt. 6.2.
 • Zapłata kar umownych zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki w wysokości ceny wylicytowanej w przetargu. W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Miejskiej Kościerzyna, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kar umownych, nabywca poddaje się rygorom egzekucyjnym na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty równej cenie wylicytowanej w przetargu, na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna.
 • Prawa i roszczenia Gminy Miejskiej Kościerzyna opisane w niniejszym ogłoszeniu podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej.
 • Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
 • Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2278).
 • Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu
 • Burmistrz Miasta Kościerzyna może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna oraz ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu podając przyczynę odwołania przetargu.

BURMISTRZ MIASTA

Michał Majewski
 • Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać osobiście w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41), telefonicznie pod nr 58 680 23 37, 58 6820 23 25 w godzinach pracy urzędu lub przesyłając pytania na wgn@koscierzyna.gda.pl

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kościerzyna, ul. Browarna oraz rejon ul. Zakładowej, Fabrycznej

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kościerzyna

ID Ogłoszenia:

10829