Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE
titleName

OGŁOSZENIE

Moryń, 24 kwietnia 2019 r.

 

GMOŚ.6840.2.2019.MM

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następujących nieruchomości:

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchni nieruchomości:

 

Działka nr 4 o pow. 0,0493ha, położona w obrębie 3 miasta Moryń, stanowiąca własność gminy Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033626/0.

Działka nr 41 o pow. 0,1498ha, położona w obrębie 1 miasta Moryń, stanowiąca własność gminy Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej  Nr SZ1Y/00037269/7 .

 

 

  1. Opis nieruchomości:

 

Działka nr 4 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną. Działka ma regularny kształt                               (prostokąt). Dojazd do działki dobry – drogą publiczną.

Działka nr 41 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną. Działka ma nieregularny kształt. Dojazd do działki dobry – drogą publiczną.

 

 

  1. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości:

 

Dzierżawa gruntu pod miejsca parkingowe samochodów osobowych, na okres do 3 lat-             z zastosowaniem przepisów prawa dotyczących ustawy o drogach publicznych i ruchu drogowym.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości:

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

  1. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy:

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi:  5120,00 zł

 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek Vat (aktualnie  23%). Czynsz

płatny w ratach do 10-go każdego miesiąca z góry lub jednorazowo (termin do uzgodnienia

z dzierżawcą).

Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany  przez GUS za rok ubiegły.

Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

 

 

 

  1. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

 

Wysokość wadium – 300,00 zł

Płatne w terminie do  27  maja 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy

w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zatrzymane jako kaucja zabezpieczająca na okres trwania umowy. W przypadku odstąpienia od  zawarcia umowy dzierżawy przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.

Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,  jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

 

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

 

  1. Minimalne postąpienie:

 

Minimalne postąpienie wynosi:  60,00zł

 

  1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

 

   31 maja 2019 r.,  godz. 10⁰⁰ , II przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu,

 Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM PRZYCZYNY.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 54 lub 091 466 79 55 Fax. 91 466 79 51.

 

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Kwiecień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

11192