Wyszukiwarka:

Powiat Otwocki

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 Komunardów 10, 05 – 402 Otwock
tel. 0-22 788-15-34 wew. 361

  www.powiat-otwocki.pl  

nieruchomosci@powiat-otwocki.pl

 

 

Ogłoszenie

 

Zarząd Powiatu w Otwocku informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej jako działka ew. nr 73/11 o pow. 0,2844 ha z obr. 8 w Otwocku, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00080724/1.

Działka posiada bezpośredni dostępu do drogi publicznej tj. ul. Wąskiej.

Działka położona jest na terenie nie objętym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – t.j. do dnia 19 września 2019 r.

Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) jakiekolwiek prawa do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu – t.j. do dnia 10 października 2019 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Nr ew. działki pow. w m² użytek nr księgi wieczystej Cena nieruchomości (zwolnione z VAT) przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
dz. 73/11

z obr. 8 Otwock

2844

 

 

 

 

Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane

 

 

 

 

 

WA1O/00080724/1

 

 

 

 

690 000 zł

 

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka zatwierdzonego Uchwałą Nr LII/540/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 10.06.2014 r. działka położona jest na terenie oznaczonym symbole M-13 – obszary mieszkaniowe położone w rejonie funkcjonalnym mieszkaniowym w strefie strukturalnej miejskiej.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Komunardów 10 ( pokój nr 20,27 ), tel. 788-15-37, 788 – 14 – 65  w. 361,365.

Ogłoszenie o wykazie zostało również zamieszczone na stronie internetowej www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce Nieruchomości oraz na stronach dziennika ogólnopolskiego www.infopublikator.pl.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Otwock

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

12550