Wyszukiwarka:

Znak: GN.6840.26.2018.IG

Końskie, dnia 03.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Końskie, położonej we wsi Sielpia Wielka przy ul. Koneckiej 2, obręb 0037, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 411/2 o powierzchni 0,5360 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy
w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00024198/4.
Cenna nieruchomości brutto wynosi – 400.000,00 złotych
Wadium wynosi – 40.000,00 złotych
Według ewidencji gruntów i budynków gminy Końskie, działka oznaczona numerem 411/2 stanowi użytek: Ba – tereny przemysłowe.
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 411/2 położona jest w miejscowości Sielpia Wielka, gmina Końskie, oddalona od centrum miasta Końskie o ok. 10 km. Dojazd do nieruchomości drogą wojewódzką Nr 728, stanowiącą główną trasę w kierunku Końskie – Kielce. Teren jest uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację i linię telefoniczną. Działka nr 411/2
w kształcie wieloboku, układ wschód – zachód, północ – południe. Teren nierówny, w zachodniej części obniżony na całej długości działki. Grunt jest częściowo ogrodzony – przy granicy południowej posadowiony jest płot betonowy – ogrodzenie działki sąsiedniej. Grunty na działce
w znacznej części porośnięte trawą, pojedyncze zadrzewienia (brzozy, dęby, akacje, sosny). Działka posiada dwa zjazdy z dróg publicznych. Na działce posadowione są 2 podwójne, betonowe słupy energetyczne.
Dla terenu, na którym znajduje się działka, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie działka oznaczona numerem 411/2, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „U” – tj. na terenach zabudowy usługowej.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się dnia 16 października 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 18

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium, wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta
i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 10 października 2019 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN).
2. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,
3. okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
a) podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
b) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
c) w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
3. Wpłacone wadium podlega:
 zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,
 przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
 zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
6. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Wszelkie koszty związane
z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.
7. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
10. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich.
11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.
12. Organizator przetargu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników w związku
z uczestnictwem w przetargu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 17, tel. 41 372-32-49 wew. 117.

Wywieszono dn. …………………
Zdjęto dn. ………………………..

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Końskie

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

ID Ogłoszenia:

12582