Wyszukiwarka:

RŚG.I.6821.70.2019

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Wymysłów, gm. Kunów, składającej się z działki nr 88 o pow. 0,0900 ha, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie, na przeprowadzenie przez
ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, w postaci gazociągu średniego ciśnienia dn 90 mm MOP 0,5 MPa wraz z ustanowieniem pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m (po 0,5 m z każdej strony, od osi gazociągu).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanej wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kunów przy ul. Warszawskiej 45B, na okres 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim
i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 3 października 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrowiec Świętokrzyski

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Październik, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

12846