Wyszukiwarka:

Komańcza, dnia 09.11.2020r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Komańcza zgodnie z art. 35 ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

o g ł a s z a przetarg

ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza

Lp.

Położenie

Nr ewid. nieruchomości

Pow. [ha]

Nr KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza [zł]

Wysokość wadium [zł]

Minimalne postąpienie

[zł]

Godz.

rozpoczęcia przetargu

1.

Dołżyca

40/1

0,5985

KS1S/00030635/9

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

85 500

8 550

860

830

2.

Turzańsk

51/5

0,3435

KS1S/00027918/3

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

55 500

5 550

560

900

3.

Komańcza

236/6

0,0586

KS1S/00028958/2

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

23 400

2 340

240

930

4.

Komańcza

236/7

0,0923

KS1S/00028958/2

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

26 000

2 600

260

1000

5.

Turzańsk

177/4

0,0873

KS1S/00027918/3

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

7 800

780

80

1030

6.

Komańcza

26

1,2193

KS1S/00046247/7

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

92 500

9 250

930

1100

7.

Wisłok Wielki

191/2

0,0919

KS1S/00050674/0

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

20 500

2 050

210

1130

8.

Wisłok Wielki

297/7, 298

0,1562

0,0364

KS1S/00050674/0

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

35 500

3 550

360

1200

9.

Rzepedź

131/51

1,7441

KS1S/00041160/8

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

130 500

13 050

1310

1230

10.

Radoszyce

61/3

0,4043

KS1S/00057545/6

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

45 500

4 550

460

1300

 1. Przetargi na powyższe nieruchomości odbędą się w dniu 17 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Komańcza, Komańcza 166 / I piętro, sala nr 2 /, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii). Organizator, co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 3. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku, gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru.

 4. Wadium należy wpłacić na każdą nieruchomość oddzielnie na konto nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 w BGK w Rzeszowie.

 5. Wadium wniesione w terminie uznaje się tylko takie, który wpłynęło na konto bankowe Urzędu najpóźniej do końca dnia 11.12.2020r.

 6. Wpłacone wadium przez nabywcę, którego cena została wybrana jako najkorzystniejsza, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia, zamknięcia lub odwołania przetargu, przelewem na wskazane przez nich konto bankowe. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży wadium przepada.

 7. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto, do ceny nabycia zaoferowanej nieruchomości dolicza się podatek VAT 23%.

 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 9. Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości.

 11. Zbywane nieruchomości są bez obciążeń, praw, roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem nieruchomości opisanych w pkt 1 i 3. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

 12. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłat z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.

 13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu w całości lub części z ważnych powodów.

 14. Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

 15. Dodatkowe informacje do uzyskania w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 w godz. pracy oraz telefonicznie 13 467 70 35 wew. 36.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Komańcza

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Komańcza

ID Ogłoszenia:

17721