Wyszukiwarka:

Kobylnica dn. 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),

WÓJT GMINY KOBYLNICA OGŁASZA

II rokowania na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych
w miejscowości Sierakowo, wchodzących w skład mienia komunalnego:

 • działka nr 58/5 o powierzchni 0,1303 ha, cena wywoławcza netto 45.000,00 zł, zaliczka 4.500,00 zł godzina rokowań – 9:00;

 • działka nr 58/6 o powierzchni 0,1396 ha, cena wywoławcza netto 48.000,00 zł, zaliczka 4.800,00 zł, godzina rokowań – 9:15;

 • działka nr 58/7 o powierzchni 0,1291 ha, cena wywoławcza netto 45.000,00 zł, zaliczka 4.500,00 zł, godzina rokowań – 9:30;

 • działka nr 58/8 o powierzchni 0,1184 ha, cena wywoławcza netto 42.000,00 zł, zaliczka 4.200,00 zł, godzina rokowań – 09:45;

 • działka nr 58/9 o powierzchni 0,1257 ha, cena wywoławcza netto 45.000,00 zł, zaliczka 4.500,00 zł, godzina rokowań – 10:00;

 • działka nr 58/10 o powierzchni 0,1600 ha, cena wywoławcza netto 53.000,00 zł, zaliczka 5.300,00 zł, godzina rokowań -10:15.

Do ustalanych w rokowaniach cen nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów
i usług w wysokości 23%. Dla wymienionych działek Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą SL1S/00055766/6. Działki nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich. Przedmiotowe nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (32MU), w ewidencji gruntów opisane jako RIVa. Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości są zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez właściwego starostę. Nieruchomości były przedmiotem przetargu w dniach 21 października 2020 roku i 26 listopada 2020 roku oraz rokowań w dniu 30 grudnia 2020 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym – bez wyłonienia nabywcy. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłata zaliczki w podanej wyżej wysokości przelewem na konto Urzędu Gminy Kobylnica – Bank Spółdzielczy w Sławnie nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020
najpóźniej do dnia 01 lutego 2021 roku. Dowód wniesienia zaliczki podlega przedłożeniu komisji rokowań. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań. Zaliczka ulega przepadkowi
w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy sprzedaży. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach

w terminie do dnia 01 lutego 2021 r.
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Zgłoszenie udziału
w rokowaniach – Sierakowo działka nr (wpisać numer działki)”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

 • datę sporządzenia zgłoszenia;

 • pisemne oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

 • pisemne oświadczenie, o zapoznaniu się ze stanem prawnym przedmiotu rokowań
  i nieruchomością w terenie oraz brakiem roszczeń z tego tytułu;

 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 • kopię dowodu wpłaty zaliczki;

 • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej składają pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie ustalonej w wyniku rokowań przez współmałżonka;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w zgłoszeniu uczestnictwa w rokowaniach oraz zgoda na opublikowanie imienia, nazwiska albo nazwy lub firmy osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości. 

Nie przewiduje się dodatkowych warunków rokowań. Informacja o sposobie przeprowadzenia rokowań zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 04 lutego 2021 r.

ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 05 LUTEGO 2021 R.

W URZĘDZIE GMINY KOBYLNICA, UL. GŁÓWNA 20

Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi kupujący. Zastrzega się możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie o rokowaniach wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. + 48 59 858-62-00 wew. 258.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kobylnica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

31 Grudzień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Kobylnica

ID Ogłoszenia:

18222