Wyszukiwarka:
Gmina Krośnice, ul. Kolejowa 40
titleName

Gmina Krośnice, ul. Kolejowa 40

Krośnice, dnia 9 maja 2018 r.

RGMiR.6840.25.2.2017/2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018.121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 131/2017/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego

WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Krośnice

Położenie

Wieś Krośnice, Gmina Krośnice, ul. Kolejowa 40, działka nr 415/2 (AM-1) o powierzchni 0,1485 ha – samodzielny lokal mieszkalny nr 1.

Właściciel

Gmina Krośnice jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości lokalowej na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowa nieodpłatnego przeniesienia  udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu i własności budynków –  Akt notarialny z dnia 26.08.2015 r. Repertorium A numer 6863/2015.

Działka gruntu oznaczona geodezyjnie nr 415/2 obręb Krośnice jest własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Milickiego, oddana w wieczyste użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 roku, obecnie znajduje się we współużytkowaniu wieczystym właścicieli 4 lokali mieszkalnych.

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu prowadzi następujące księgi wieczyste:

– WR1M/00031646/8 dla działki nr 415/2 obręb Krośnice,

– WR1M/00032594/5 dla lokalu nr 1

Lokalizacja

i opis

nieruchomości

Nieruchomość położona jest na obrzeżach wschodniej części wsi przy ul. Kolejowej 40 w Krośnicach. Działka ogrodzona, o kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, skomunikowana z powiatową drogą o nawierzchni asfaltowej (1445D), posiada uzbrojenie w sieć elektroenergetyczną i wodociągową. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna z przebiegającą w jej zachodniej  granicy linią kolejową.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej wynoszącej 49,67 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynoszącym 2135/10000. Lokal znajduje się na na parterze wielorodzinnego podpiwniczonego dwupiętrowego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy pokryty dachówką. 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną. Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, strop nad piwnicą łukowy odcinkowy, stropy między kondygnacyjne drewniane. Schody wewnętrzne drewniane. Dostęp do lokalu zapewniony jest ze wspólnej klatki schodowej.

W skład lokalu wchodzą: przedpokój (2,98m2), pokój (16,82 m2), pokój (12,10 m2), kuchnia (15,43 m2), łazienka (2,43 m2). Lokal o dwustronnym nasłonecznieniu, charakteryzuje się prawidłowym rozkładem, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną,  brak instalacji centralnego ogrzewania. Lokal wymaga remontu. Do lokalu przynależą: piwnica o pow. 8,14 m2, pomieszczenie gospodarcze o pow. 5,72 m2, pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,13 m2. Łączna powierzchnia pomieszczeń przynależnych to 19,99 m2.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi: za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową – 1% ceny.

Terminy wnoszenia opłat

Terminy wnoszenia opłat: opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z informacją Starosty Milickiego opłata roczna dla przedmiotowej nieruchomości, obowiązująca od roku 2018 roku, wynosi 111.09 zł

Zasady aktualizacji opłat

Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. 2018.121).

Klasyfikacja gruntów

Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G562, działka nr 415/2 (AM-1) sklasyfikowana jako: B – 1485 m2 – tereny mieszkaniowe.

Przeznaczenie

nieruchomości

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751), działka nr 415/2 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice położona jest oznaczona symbolem: RM/9 – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nie kolidujące z funkcją mieszkaniową. Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące, gospodarstwo ogrodnicze, zieleń urządzona. Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Na działce zlokalizowane są obiekty wpisane do wykazu zabytków.

Mapka

Cena nieruchomości

40.100,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto złotych). Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2017.1221 ze zm.).

Ograniczone prawa rzeczowe:

Księga wieczysta nr WR1M/00031646/8 dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 415/2 w Dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA O OGRANICZENIA zawiera następujący wpis:  ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz TK TELEKOM Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz jej następców prawnych polegająca na przebiegu i dostępie do podziemnego telekomunikacyjnego kabla TKD i OTK Spółki znajdujących się na działce nr 415/2, AM-1, obręb 0009 Krośnice, w celu ich naprawy, remontu, konserwacji, a wszelkie prace budowlane prowadzone w rejonie przebiegu kabli będą każdorazowo uzgadniane z Zakładem Telekomunikacji we Wrocławiu. Trasa przebiegu kabli nie może być w sposób trwały zabudowana. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego dostępu do zakończeń kablowych w budynku dworca.

Informacja o przetargach

Terminy przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 22 marca 2018 r. przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się dnia 21 czerwca 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, pokój nr 7 ( sala konferencyjna ).

I. Cena wywoławcza wynosi: 40.100,00 zł

II. Wadium: 4.010,00 zł

III. Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 410,00 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2017.1221 ze zm.).

Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.

I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004.

Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.

II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.

V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu.

VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (tekst jednolity: Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.

VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 – o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

IX. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.

XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 09 maja 2018 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://krosnice.pl , http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Głos Milicza”.

Uwagi

  1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

  2. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu.

  3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

  4. Nieruchomość, jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym: ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz TK TELEKOM Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz jej następców.

  5. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.

Wójt Gminy Krośnice

Andrzej Biały

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krośnice

GPS:

51.429691, 17.3571678

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Maj, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krośnice

ID Ogłoszenia:

8347