Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości pod zabudowę garażową
titleName

Wykaz nieruchomości pod zabudowę garażową

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

 

że przeznacza do  s p r z e d a ż y   w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbąszynek położoną w obrębie miasta Zbąszynek  przewidzianą  do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej.

Nieruchomość przewidziana do zbycia w drodze przetargu w ewidencji gruntów oznaczona jest geodezyjnie nr  789  o pow. 0,0023 ha 

Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr  ZG1S/00029145/6.  

Zgodnie z zapisem  planu zagospodarowania  przestrzennego  wyszczególniona wyżej  nieruchomość niezabudowana położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,   przeznaczona pod zabudowę garażową. 

Nieruchomość  położona jest w terenach zurbanizowanych, posiada dostęp do drogi publicznej położona jest w Zbąszynku.   Aktualnie działka jest niezagospodarowana,  przewidziana pod zabudowę budynkiem garażowym. Istnieje  możliwość przyłączenia  do  istniejących mediów.  

C e n a    r y n k o w a   nieruchomości     5 600 zł  + należny podatek VAT (aktualnie 23%)

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług tekst jednolity  Dz. U. z 2017r.  poz. 1221.

W myśl art.35 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszych nieruchomości do sprzedaży zagłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,  biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr  68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy wewnątrz siedziby urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych przed budynkiem urzędu i zamieszczono na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. Poza tym wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w serwisie  internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  w dniach od  15 listopada 2018r.  do  dnia 28 grudnia 2018r.

 

 

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

 

że przeznacza do  s p r z e d a ż y   w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbąszynek położoną w obrębie miasta Zbąszynek  przewidzianą  do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej.

Nieruchomość przewidziana do zbycia w drodze przetargu w ewidencji gruntów oznaczona jest geodezyjnie nr 779  o pow. 0,0024 ha 

Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr  ZG1S/00029135/3.  

Zgodnie z zapisem  planu zagospodarowania  przestrzennego  wyszczególniona wyżej  nieruchomość niezabudowana położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,   przeznaczona pod zabudowę garażową. 

Nieruchomość  położona jest w terenach zurbanizowanych, posiada dostęp do drogi publicznej położona jest w Zbąszynku.   Aktualnie działka jest niezagospodarowana,  przewidziana pod zabudowę budynkiem garażowym. Istnieje  możliwość przyłączenia  do  istniejących mediów.  

C e n a    r y n k o w a   nieruchomości     5 800 zł  + należny podatek VAT (aktualnie 23%)

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług tekst jednolity  Dz. U. z 2017r.  poz. 1221.

W myśl art.35 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszych nieruchomości do sprzedaży zagłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,  biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr  68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy wewnątrz siedziby urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych przed budynkiem urzędu i zamieszczono na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. Poza tym wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w serwisie  internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  w dniach od  15 listopada 2018r.  do  dnia 28 grudnia 2018r.

 

 

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

 

że przeznacza do  s p r z e d a ż y   w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbąszynek położoną w obrębie miasta Zbąszynek  przewidzianą  do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej.

Nieruchomość przewidziana do zbycia w drodze przetargu w ewidencji gruntów oznaczona jest geodezyjnie nr  780  o pow. 0,0023 ha 

Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr  ZG1S/00029136/0.  

Zgodnie z zapisem  planu zagospodarowania  przestrzennego  wyszczególniona wyżej  nieruchomość niezabudowana położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,   przeznaczona pod zabudowę garażową. 

Nieruchomość  położona jest w terenach zurbanizowanych, posiada dostęp do drogi publicznej położona jest w Zbąszynku.   Aktualnie działka jest niezagospodarowana,  przewidziana pod zabudowę budynkiem garażowym. Istnieje  możliwość przyłączenia  do  istniejących mediów.  

C e n a    r y n k o w a   nieruchomości     5 600 zł  + należny podatek VAT (aktualnie 23%)

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług tekst jednolity  Dz. U. z 2017r.  poz. 1221.

W myśl art.35 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszych nieruchomości do sprzedaży zagłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,  biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr  68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy wewnątrz siedziby urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych przed budynkiem urzędu i zamieszczono na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. Poza tym wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w serwisie  internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  w dniach od  15 listopada 2018r.  do  dnia 28 grudnia 2018r.

 

 

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

 

że przeznacza do  s p r z e d a ż y   w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbąszynek położoną w obrębie miasta Zbąszynek  przewidzianą  do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej.

Nieruchomość przewidziana do zbycia w drodze przetargu w ewidencji gruntów oznaczona jest geodezyjnie nr  781  o pow. 0,0023 ha 

Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr  ZG1S/00029137/7.  

Zgodnie z zapisem  planu zagospodarowania  przestrzennego  wyszczególniona wyżej  nieruchomość niezabudowana położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,   przeznaczona pod zabudowę garażową. 

Nieruchomość  położona jest w terenach zurbanizowanych, posiada dostęp do drogi publicznej położona jest w Zbąszynku.   Aktualnie działka jest niezagospodarowana,  przewidziana pod zabudowę budynkiem garażowym. Istnieje  możliwość przyłączenia  do  istniejących mediów.  

C e n a    r y n k o w a   nieruchomości     5 600 zł  + należny podatek VA (aktualnie 23%)

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług tekst jednolity  Dz. U. z 2017r.  poz. 1221.

W myśl art.35 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszych nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,  biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr  68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy wewnątrz siedziby urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych przed budynkiem urzędu i zamieszczono na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. Poza tym wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w serwisie  internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  w dniach od  15 listopada 2018r.  do  dnia 28 grudnia 2018r.

 

 

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

że przeznacza do  s p r z e d a ż y   w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbąszynek położoną w obrębie miasta Zbąszynek  przewidzianą  do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej.

Nieruchomość przewidziana do zbycia w drodze przetargu w ewidencji gruntów oznaczona jest geodezyjnie 782  o pow. 0,0023 ha 

Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr  ZG1S/00029138/4.  

Zgodnie z zapisem  planu zagospodarowania  przestrzennego  wyszczególniona wyżej  nieruchomość niezabudowana położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,   przeznaczona pod zabudowę garażową. 

Nieruchomość  położona jest w terenach zurbanizowanych, posiada dostęp do drogi publicznej położona jest w Zbąszynku.   Aktualnie działka jest niezagospodarowana,  przewidziana pod zabudowę budynkiem garażowym. Istnieje  możliwość przyłączenia  do  istniejących mediów.  

C e n a    r y n k o w a   nieruchomości     5 600 zł  + należny podatek VAT (aktualnie 23%)

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług tekst jednolity  Dz. U. z 2017r.  poz. 1221.

W myśl art.35 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszych nieruchomości do sprzedaży zagłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,  biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr  68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy wewnątrz siedziby urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych przed budynkiem urzędu i zamieszczono na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. Poza tym wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w serwisie  internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  w dniach od  15 listopada 2018r.  do  dnia 28 grudnia 2018r.

 

 

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

że przeznacza do  s p r z e d a ż y   w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbąszynek położoną w obrębie miasta Zbąszynek  przewidzianą  do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej.

Nieruchomość przewidziana do zbycia w drodze przetargu w ewidencji gruntów oznaczona jest geodezyjnie nr  783  o pow. 0,0023 ha 

Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr  ZG1S/00029139/1.  

Zgodnie z zapisem  planu zagospodarowania  przestrzennego  wyszczególniona wyżej  nieruchomość niezabudowana położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,   przeznaczona pod zabudowę garażową. 

Nieruchomość  położona jest w terenach zurbanizowanych, posiada dostęp do drogi publicznej położona jest w Zbąszynku.   Aktualnie działka jest niezagospodarowana,  przewidziana pod zabudowę budynkiem garażowym. Istnieje  możliwość przyłączenia  do  istniejących mediów.  

C e n a    r y n k o w a   nieruchomości     5 600 zł  + należny podatek VAT (aktualnie 23%)

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług tekst jednolity  Dz. U. z 2017r.  poz. 1221.

W myśl art.35 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszych nieruchomości do sprzedaży zagłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,  biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr  68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy wewnątrz siedziby urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych przed budynkiem urzędu i zamieszczono na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. Poza tym wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w serwisie  internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  w dniach od  15 listopada 2018r.  do  dnia 28 grudnia 2018r.

 

 

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

że przeznacza do  s p r z e d a ż y   w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbąszynek położoną w obrębie miasta Zbąszynek  przewidzianą  do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej.

Nieruchomość przewidziana do zbycia w drodze przetargu w ewidencji gruntów oznaczona jest geodezyjnie nr  784  o pow. 0,0023 ha 

Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr  ZG1S/00029139/1.  

Zgodnie z zapisem  planu zagospodarowania  przestrzennego  wyszczególniona wyżej  nieruchomość niezabudowana położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,   przeznaczona pod zabudowę garażową. 

Nieruchomość  położona jest w terenach zurbanizowanych, posiada dostęp do drogi publicznej położona jest w Zbąszynku.   Aktualnie działka jest niezagospodarowana,  przewidziana pod zabudowę budynkiem garażowym. Istnieje  możliwość przyłączenia  do  istniejących mediów.  

C e n a    r y n k o w a   nieruchomości     5 600 zł  + należny podatek VAT (aktualnie 23%)

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług tekst jednolity  Dz. U. z 2017r.  poz. 1221.

W myśl art.35 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszych nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,  biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr  68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy wewnątrz siedziby urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych przed budynkiem urzędu i zamieszczono na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. Poza tym wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w serwisie  internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  w dniach od  15 listopada 2018r.  do  dnia 28 grudnia 2018r.

 

 

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

GPS:

52.242763561974, 15.816554730795

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

16 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

9892