Wyszukiwarka:

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA

DRUGI USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ GRUNTOWEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ USYTUOWANEJ W OBRĘBIE DĘBICE, GMINA MASZEWO.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego ograniczonego przetargu jest, jak poniżej podano nieruchomość rolna usytuowana w obrębie Dębice, Gmina Maszewo.

NR DZIAŁKI

NR KW

POWIERZCHNIA

MINIMALNE

POSTĄPIENIE – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

CENA

WYWOŁAWCZA

pod. VAT. zw.

WADIUM –

płatne w pieniądzu PLN (5% ceny wywoławczej)

UWAGI

54

SZ1O/00005089/1

4,37ha

w tym:

RIVa-0,49ha

RIVb-3,12ha

RV – 0,35ha

PsIV- 0,19ha

N – 0,22ha

1.000,00zł

100.000,00zł

5.000,00zł

nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana porośnięta drzewami samosiewami. Z pierwszeństwem zakupu na rzecz rolnika, co jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2018r. poz.1405 ze zm.).

Warunek ten określa ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6, cytowanej wyżej ustawy.

W przetargach mogą brać udział osoby zgodnie z poniższymi informacjami, które w wyznaczonym terminie wniosą odpowiednie dokumenty i dokonają wpłaty wadium w pieniądzu. Potwierdzenie dokonania wpłaty wadum przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu.

  • Pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo.

Odnosi się to również do współmałżonków zgodnie z art.37 ust.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Drugi małżonek może udzielić swej zgody: przed dokonaniem czynności, jednocześnie z tą czynnością, bądź w przypadku umów po jej dokonaniu. Brak potwierdzenia czynności prawnej powoduje, iż umowa jest bezwzględnie nieważna od samego początku. Z kolei złożenie potwierdzenia powoduje, iż umowa jest ważna od samego początku. Mając na uwadze powyższy przepis, organizator przetargu wymaga, aby w przypadku uczestnictwa tylko jednego ze współmałżonków – przedłożył on pisemne oświadczenie woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego.

Jeśli małżonek nie spełnił powyższego warunku, to nie zostanie on dopuszczony do brania udziału w przetargu. Co do zasady wadium powinno być wpłacone przez obojga małżonków. Wpłata wadium tylko przez jedno z małżonków może być w danych okolicznościach, potraktowana, jako zamiar nabycia nieruchomości do majątku osobistego jednego małżonka. Gdy tylko jedno z małżonków uiści wadium, organizator przetargu uznać może, że chce nabyć nieruchomość do majątku osobistego, na co musi być wyrażona zgoda przed drugiego współmałżonka.

  • Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął w dniu 06 września 2018 roku.

  • Nabywca oświadcza i przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, a jej stan jest mu znany.

  • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z z warunkami przetargu, podanymi w niniejszym ogłoszeniu.

  1. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 grudnia 2018 roku o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie, przy ul. Plac Wolności Nr 2 (pok. Nr 7), 72 – 130 Maszewo.

2. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest niezależnie od wylicytowanej kwoty za nieruchomość ponieść koszty zawarcia umowy kupna-sprzedaży (aktu notarialnego) oraz zmian w księdze wieczystej.

Mapka sytuacyjna z zaznaczeniem kolorem żółtym działek przeznaczonych do przetargu.

3. Krótki opis: przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w obrębie Dębice. Dojazd do działki drogą gruntową. Konfiguracja terenu pofałdowana, nasłoneczniona z dobrymi warunkami przyrodniczymi. Sąsiedztwo nieruchomości stanową grunty rolne. Teren działki porośnięty, krzewami i drzewami samosiewami, których usunięcia nabywca dokona na własny koszt.

Dla ww. działki nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospofarowania przestrzennego Gminy Maszewo, teren, na którym zlokalizowana jest ona ulokowana posiada wpis jako: kompleksy glebowe.

4. Wskazania granic geodezyjnych nabywanej nieruchomości dokona nabywca w dogodnym dla siebie terminie na własny koszt. Sprzedawca okazuje jedynie położenie nieruchomości bez udziału geodety w terenie i bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, jak podano wyżej w tabeli na rachunek Bank Spółdzielczy O/Maszewo Nr 81937510546800023130000020 do dnia 12 grudnia 2018 roku (włącznie).

Termin ten ma umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wniesienia wadium (§4 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. z 2014r. poz.1490).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu niezwłocznie oddane, po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca danego dobra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży (w formie aktu notarialnego) w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty kwoty tytułem zakupu na konto Gminy Maszewo z wyprzedzeniem, aby do dnia podpisania aktu notarialnego wymagane środki finansowe odnotowane zostały na rachunku gminy.

8. Termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie uzgodniony z nabywcą w dniu po przeprowadzonym przetargu, bądź w ciągu 21 dni od daty jego przeprowadzenia.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu i informacja o wymaganych dokumentach, jakie należy złożyć przed przetargiem, czyli do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w nim wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2052). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art.2a ust.1i2 oraz art.6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku (włącznie) do godz.16.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działka nr 54 obręb Dębice, Gmina Maszewo”.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Maszewie, przy ul. Plac Wolności Nr 2, 72-130 Maszewo, do dnia 12 października 2018 roku.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

  1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez (wójta, burmistrz, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór do pobrania w Urzędzie Miejskim w Maszewie pok. Nr 7);

  1. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór do pobrania w Urzędzie Miejskim w Maszewie pok. Nr 7);

  1. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

  1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2052) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);

  1. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór do pobrania w Urzędzie Miejskim w Maszewie pok. Nr 7);

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Burmistrz Maszewa z przyczyn uzasadnionych zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać osobiści w Urzędzie Miejskim w Maszewie (pok. Nr 7) w godzinach urzędowania lub telefonicznie: 91/ 402-33-92.

Niniejsze ogłoszenie jest załącznikiem

do zarządzenia Nr 696/2018 Burmistrza

Maszewa z dnia 09 listopada 2018 roku.

Maszewo, dnia; 09 listopada 2018 roku.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Maszewo

GPS:

53.496554578821, 15.061782624095

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

16 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Maszewie

ID Ogłoszenia:

9906