Wyszukiwarka:

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA

DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W MASZEWIE PRZY JEZIORZE I DRODZE MASZEWO – GOLENIÓW.

Przedmiotem sprzedaży w drodze, ustnego nieograniczonego publicznego przetargu jest, jak niżej podano działka niezabudowana, usytuowana w obr. Nr 1, miasta Maszewo, przy ul. Jedności Narodowej, na którą nie wydano decyzji o warunkach zabudowy sklasyfikowanej, jako Bz.

NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

KSIĘGA WIECZYSTA NR

MINIMALNE POSTĄPIENIE

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM (płatne w pieniądzu PLN)

129/2

3.541,00m2

SZ1O/00041264/6

850,00zł

85.000,00zł + pod.VAT 23%

4.250,00zł

Mapka sytuacyjna z zaznaczeniem kolorem żółtym działki przeznaczonej do przetargu.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą odpowiednie wadium w pieniądzu i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium;

  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne zaświadczenie/potwierdzenie prowadzonej działalności gospodarczej;

  • w przypadku osób prawnych: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot i oryginał dowodu wpłaty wadium;

  • pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo.

Odnosi się to również do współmałżonków, zgodnie z art.37 ust.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Drugi małżonek może udzielić swej zgody: przed dokonaniem czynności, jednocześnie z tą czynnością, bądź w przypadku umów po jej dokonaniu. Brak potwierdzenia czynności prawnej powoduje, iż umowa jest bezwzględnie nieważna od samego początku. Z kolei złożenie potwierdzenia powoduje, iż umowa jest ważna od samego początku. Mając na uwadze powyższy przepis, organizator przetargu wymaga, aby w przypadku uczestnictwa tylko jednego ze współmałżonków – przedłożył on pisemne oświadczenie woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego.

Jeśli małżonek nie spełnił powyższego warunku, to nie zostanie on dopuszczony do brania udziału w przetargu. Co do zasady wadium powinno być wpłacone przez obojga małżonków. Wpłata wadium tylko przez jedno z małżonków może być w danych okolicznościach, potraktowana, jako zamiar nabycia nieruchomości do majątku osobistego jednego małżonka. Gdy tylko jedno z małżonków uiści wadium, organizator przetargu uznać może, że chce nabyć nieruchomość do majątku osobistego, na co musi być wyrażona zgoda przed drugiego współmałżonka.

  • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz.1758 ze zm.) Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia. Pomocny adres w tej sprawie: (https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/koncesje-i-zezwolenia/260,Nabywanie-nieruchomosci.html).

  • Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r. poz.121 ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął z dniem 01 sierpnia 2018 roku.

  • Nabywca oświadcza i przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, a jej stan jest mu znany.

  • Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany winien zapoznać się z warunkami przetargu, podanymi w niniejszym ogłoszeniu, a także dokonać wizji działki w terenie.

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz.1000, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie, przy ul. Plac Wolności Nr 2.

2. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest niezależnie od wylicytowanej kwoty ponieść koszty zawarcia umowy kupna-sprzedaży (aktu notarialnego) oraz zmian w księdze wieczystej.

3. Wylicytowana kwota w przetargu zostanie podwyższona o podatek VAT 23%.

4. Opis nieruchomości: nieruchomość usytuowana jest w peryferyjnej strefie miasta Maszewa, obr. Nr 1, przy ul. Jedności Narodowej. Dojazd do działki, dobry z drogi asfaltowej. Lokalizacja nieruchomości korzystna, nasłoneczniona z dobrymi walorami przyrodniczymi w sąsiedztwie, której znajduje się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pola uprawne oraz jezioro zwiększając przez to jej atrakcyjność. Przeznaczenie działki, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo: grunty pozostałe i nieużytki.

W zasięgu, wystawionej do przetargu nieruchomości istnieje dostępna infrastruktura taka, jak: sieć wodociągowa, energetyczna n.n. oraz teletechniczna.

Uwaga: działka nie posiada bezpośredniego dostępu i uzbrojenia w media.

5. Nabywca/y zakupionej działki na koszt własny dokona budowy infrastruktury technicznej oraz przyłączenia jej za zgodą gestorów sieci, a także zobowiązany jest do poniesienia nakładów finansowych na sporządzenie stosownej dokumentacji prawno-projektowej w tym celu.

6. Wskazania granic geodezyjnych nabywanej nieruchomości kupujący dokona w dogodnym dla siebie terminie na własny koszt. Sprzedawca okazuje jedynie, położenie nieruchomości bez udziału geodety w terenie i bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.

7. Gmina Maszewo na datę wyceny nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powołując się na art.154 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 poz.121 ze zm.): „w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

Dla zbywanej działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Sprzedawca nie gwarantuje możliwości dowolnej inwestycji na jej terenie. W celu uzyskania wiedzy odnośnie realizacji konkretnej na niej zabudowy nabywca we własnym zakresie musi uzyskać wspomnianą powyżej decyzję, co pozwoli na sprawdzenie możliwości i warunków powstania planowanej inwestycji/budowli.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Banku Spółdzielczego Oddział Maszewo Nr 81937510546800023130000020 do dnia 12 grudnia 2018r.(włącznie).

Termin ten ma umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wniesienia wadium (§4 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika/ów przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości natomiast. Pozostałym uczestnikom przetargu, niezwłocznie oddane, po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca danego dobra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży (w formie aktu notarialnego) w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

10. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty kwoty tytułem zakupu działki na konto Gminy Maszewo z wyprzedzeniem tak, aby do dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży (aktu notarialnego), wymagane środki finansowe odnotowane zostały na rachunku gminy (sprzedającego).

11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie uzgodniony z kupującym w dniu po przeprowadzonym przetargu, bądź w ciągu 21 dni od daty jego przeprowadzenia.

12. Na działce sąsiedniej od strony drogi bezpośrednio przyległej do sprzedawanej oznaczonej, numerem 129/1, zostanie ustalona służebność gruntowa na rzecz zbywanej nieruchomości tj. działki numer 129/2.

Informacji na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Maszewie w godzinach urzędowania osobiście lub telefonicznie: 91/ 402 33 92.

Burmistrz Maszewa z przyczyn uzasadnionych zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie jest załącznikiem

do zarządzenia Nr 697/2018 Burmistrza

Maszewa z dnia 09 listopada 2018 roku.

Maszewo, dnia; 09 listopada 2018 roku.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Maszewo

GPS:

53.496527629363, 15.061782624095

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

16 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Maszewie

ID Ogłoszenia:

9907