Wyszukiwarka:

Moryń, 19 listopada 2018 r.

GMOŚ.6840.3.2018

 1. Termin i miejsce rokowań:

14.01.2019 r. godz. 10ºº, Urząd Miejski w Moryniu, pokój nr 11.

 1. Oznaczenie według ewidencji gruntów i Ksiąg Wieczystych:

Działki: nr 471 o pow. 1026m2, nr 472 o pow. 1053m2, nr 473 o pow. 1055m2, nr 474 o pow. 1054m2, nr 475 o pow. 1159m2, nr 478 o pow. 1168m2, nr 479 o pow. 1050m2, nr 480 o pow. 1050m2, nr 481 o pow. 1050m2, nr 482 o pow. 1397m2, nr 484 o pow. 927m2, nr 485 o pow. 1025m2, nr 491 o pow. 1132m2, nr 492 o pow. 1120m2, nr 493 o pow. 1078m2, nr 494 o pow. 1542m2, nr 495 o pow. 1520m2, nr 497o pow. 1783m2, nr 476 o pow. 175m2, nr 486 o pow. 4902m2, nr 496 o pow. 317 m2, nr 477 o pow. 28 m2, nr 498 o pow. 30 m2 położone w obrębie 2 miasta Moryń.

Oznaczone w Księgach Wieczystych Nr SZ1Y/00005081/2, SZ1Y/00033628/4, SZ1Y/00033633/2

 1. Opis nieruchomości :

W/w działki stanowią nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajdują się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

– od strony zachodniej i północnej – niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji oraz zabudowa sportowo-rekreacyjna (lokalny stadion sportowy),

– od strony wschodniej i południowej – zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna.

Nieruchomości w ujęciu kompleksowym (całość gospodarcza – pole inwestycyjne) posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej, z wyznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego wjazdem z drogi powiatowej. Ulica Odrzańska na tym odcinku jest oświetlona, ma nawierzchnię asfaltową z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej. Dojazd ocenia się jako dobry. Lokalizację ogólną ocenia się jako dość dobrą.

Kształt kompleksu dość regularny, teren z lekkim spadkiem.

Teren nie jest zagospodarowany , nieogrodzony z zakrzywieniami i zadrzewieniami.

Obszar uzbrojony jest w sieć elektroenergetyczną. W zasięgu (wzdłuż powiatowego odcinaka ul. Odrzańskiej) poprowadzone są odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wzdłuż wojewódzkiego odcinka ulicy Odrzańskiej poprowadzona jest dodatkowo sieć kanalizacji deszczowej i sieć telekomunikacyjna.

Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako dobry.

Jako podstawową funkcję przeznaczenia terenu ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niepublicznymi terenami zieleni urządzonej z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną. Dopuszcza się usługi wbudowane o powierzchni nie zmieniającej funkcji mieszkaniowej terenu.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia:

  • zabudowa wolnostojąca,

  • maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0m od poziomu terenu,

  • powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni działki i być mniejsza niż 10%,

  • udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Obciążenia na nieruchomości – brak

 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak

4) Przeznaczenie do sprzedaży – sprzedaż na własność

III Cena wywoławcza do rokowań – 700.000 zł ( słownie: siedemset tysięcy złotych

Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT (aktualnie 23%) płatny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Terminy niedoszłych do skutku przetargów nieograniczonych: I – 08.05.2018 r.,

II – 24.07.2018 r., III – 30.10.2018 r.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości – 35.000 zł na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań, wniesionej w pieniądzu, płatnej w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu nr 91937010460300064820030003, uiszczona w terminie do 10.01.2019 r.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności za nieruchomość. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 10.01.2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach z napisem „ I Rokowania – na kompleks 23 działek przy ul. Odrzańskiej, położona w obrębie 2miasta Moryń ” .

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

 2. Datę sporządzenia zgłoszenia.

 3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 10.01.2019 r.. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może złożyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA ROKOWAŃ Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego

w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip.moryn.pl, infopublikator.pl oraz tablicach sołectw i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

GPS:

52.857850679904, 14.393227555429

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

9919