Wyszukiwarka:
Loading…

OGŁOSZENIE O KOLEJNYCH ROKOWANIACH

WÓJTA GMINY USTKA

Obręb, księga

wieczysta

Numer

działki

Powierzchnia działki [m2]

Przeznaczenie

Infrastruktura

Cena wywoławcza

działki netto [zł]

Zaliczka [zł]

Dębina SL1S/00040179/6

103/47

1200

zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki nr 103/47 w obrębie geodezyjnym Dębina w gminie Ustka, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 6 poz. 153 z dnia 28.01.2008 roku) działka posiada przeznaczenie – symbol w planie 20MN: przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka leży w obszarze krajobrazu chronionego „ Pas pobrzeża położony na wschód od Ustki”.

Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Do działki prowadzi droga gruntowa – dz. nr 103/109.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci.

72.000,00

7.200,00

 

  1. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 17.12 2018 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24. Obecność osób, które złożyły zgłoszenia obowiązkowa osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo notarialne.

  2. Przetargi na działkę Nr 103/47 odbyły się w dniach: I przetarg 14.07.2017 r. (cena wywoławcza 72.000,00 zł netto), II przetarg 22.09.2017 r. (cena wywoławcza 72.000,00 zł netto), III przetarg 24.11.2017 r. ( cena wywoławcza 72.000,00 zł netto), I rokowania 19.04.2018 r. ( cena wywoławcza 72.000,00 zł netto), II rokowania 25.06.2018 r. (cena wywoławcza 72.000,00 zł netto), III rokowania 07.09.2018 r. ( cena wywoławcza 72.000,00 zł netto).

  3. Sprzedaż w/w działki opodatkowana jest 23 % stawką podatku VAT.

  4. Istnieje możliwość zaproponowania ceny wywoławczej i sposobu jej zapłaty (w całości lub w ratach) oraz zaproponowanie ceny nabycia niższej od ceny wywoławczej
   i sposobu zapłaty (w całości lub w ratach). W przypadku zapłaty w ratach, I rata wraz z podatkiem VAT od całości ceny płatna jest przed podpisaniem aktu notarialnego i nie może być mniejsza niż 20% ceny nabycia netto. Rozłożona na raty niespłacona część ceny będzie zabezpieczona na hipotece i podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu, w którym płatna jest rata.

  5. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wymaganej zaliczki z podaniem numeru działki i miejscowości oraz złożenie zgłoszenia. Uczestnik rokowań zobowiązany jest przedłożyć dowody osobiste obojga małżonków, powinien znać numer NIP, a osoby prawne – pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału
   w rokowaniach. Dane osobowe zawarte w protokole z rokowań posłużą do przeniesienia własności aktem notarialnym. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.

  6. Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 grudnia 2018 r. przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Spółdzielczy w Ustce Nr 69 9315 0004 0000 7054 2000 0010. Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Zaliczka nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 11 grudnia 2018 r.

  7. Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca
   się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań – po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

  8. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z zapoznaniem się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki nr 103/47 w obrębie geodezyjnym Dębina w gminie Ustka, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 6 poz. 153 z dnia 28.01.2008 roku), jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490.).

  9. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami na rzecz osób trzecich.

  10. Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania – Dębina 103/47” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24.

  11. Zgłoszenie należy złożyć w biurze obsługi interesanta w Urzędzie Gminy w Ustce do dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 15-tej.

  12. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dla osób fizycznych dołączyć aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,

  4. określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy (podać numer działki i miejscowość),

  5. kopię dowodu wpłaty zaliczki,

  6. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  7. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  8. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki nr 103/47 w obrębie geodezyjnym Dębina w gminie Ustka, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 6 poz. 153 z dnia 28.01.2008 roku), jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu
   i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490.).

  1. Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny zgłoszeń proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami przeprowadzone będą w dniu 17.12 2018 r. po części niejawnej rokowań.

  2. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę lub I ratę wara z należnym podatkiem VAT.

  3. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości lub I raty wraz z należnym podatkiem VAT do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Ustka może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacona zaliczka
   nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.

  4. Nabywca pokrywa koszt umowy notarialnej, wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.

  5. Wójt Gminy Ustka ma prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

Szczegółowe ogłoszenie zamieszczono na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Ustka – bip.ustka.ug.gov.pl, w dzienniku infopublikator.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka w Ustce, ul. Dunina 24 (parter) w dniu 16.11.2018 r.

Adres strony Gminy Ustka: www.ustka.ug.gov.pl

Adres e-mail: geodezja@ustka.ug.gov.pl, grunty@ustka.ug.gov.pl, gosp.przestrzenna@ustka.ug.gov.pl tel. (59) 815 24 09

Ogłoszenie w prasie dnia 16.11.2018 r.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ustka

GPS:

54.580569683153, 16.862108000207

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

16 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Ustka

ID Ogłoszenia:

9926