Wyszukiwarka:
BIELICE

Załącznik do zarządzenia Nr 171/2019                                                              Burmistrza Maszewa z dnia 14 sierpnia 2019 r.

 

 

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA

 

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W OBRĘBIE BIELICE, GMINA MASZEWO.

 

            Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu jest, jak poniżej podano
w zestawieniu nieruchomość:   

 

NR DZIAŁKI

NR KW

 

 

POWIERZCHNIA

 

MINIMALNE

POSTĄPIENIE – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

CENA  

WYWOŁAWCZA  

+ VAT

WADIUM –

płatne w pieniądzu PLN (5% ceny wywoławczej)

            UWAGI

 

62 SZ1O/00015686/9    887,00m2 250,00zł

25.000,00zł

1.250,00zł

działka porośnięta samosiewami

 

 

 

  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą odpowiednie wadium
w pieniądzu PLN i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu
w przypadku:

 

 • osób fizycznych: dowód tożsamości
  i oryginał dowodu wpłaty wadium;

 

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne zaświadczenie/potwierdzenie prowadzonej działalności gospodarczej;

 

 • osób prawnych: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą zgodę
  na nabycie nieruchomości, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot i oryginał dowodu wpłaty wadium.

 

 • pełnomocników poświadczone pełnomocnictwo.

 

      Odnosi się to również do współmałżonków zgodnie z art.37 ust.1 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, gdzie zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.  

 Drugi małżonek może udzielić swej zgody: przed dokonaniem czynności, jednocześnie z tą czynnością, bądź w przypadku umów po jej dokonaniu. Brak potwierdzenia czynności prawnej powoduje, iż umowa jest bezwzględnie nieważna od samego początku. Z kolei złożenie potwierdzenia powoduje, iż umowa jest ważna od samego początku. Mając na uwadze powyższy przepis, organizator przetargu wymaga, aby w przypadku uczestnictwa  tylko jednego ze współmałżonków – przedłożył on pisemne oświadczenie woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego. 

Jeśli małżonek nie spełnił powyższego warunku, to nie zostanie on dopuszczony do brania udziału
w przetargu. Co do zasady wadium powinno być wpłacone przez obojga małżonków. Wpłata wadium tylko przez jedno z małżonków może być w danych okolicznościach, potraktowana, jako zamiar nabycia nieruchomości do majątku osobistego jednego małżonka. Gdy tylko jedno z małżonków uiści wadium, organizator przetargu uznać może, że chce nabyć nieruchomość do majątku osobistego, na co musi być wyrażona zgoda przed drugiego współmałżonka.

      W przypadku małżonków do uczestnictwa w przetargu, konieczna jest obecność obojga małżonków, lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a na uczestnictwo w przetargu w formie pisemnego oświadczenia.

 

      Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2017r., poz.2278) Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął z dniem 16 lipca 2019 r. (włącznie).

 

Nabywca oświadcza i przejmie nieruchomość w stanie istniejącym bez dodatkowych żądań, a jej stan jest mu znany.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z z warunkami przetargu, podanymi
w niniejszym ogłoszeniu.

 

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 września 2019 r. o godz. 900, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie, przy ul. Plac Wolności Nr 2 (pok. Nr 7), 72 – 130 Maszewo.
 2. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest niezależnie od wylicytowanej kwoty za nieruchomość ponieść koszty zawarcia umowy kupna-sprzedaży (aktu notarialnego) oraz zmian w księdze wieczystej.
 3. Wylicytowana kwota w przetargu zostanie podwyższona o podatek VAT 23%.
 4. Krótki opis: nieruchomość położona w środkowej części Bielic, sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej , zbiornik wodny (staw) oraz grunty rolne. Konfiguracja terenu, płaska, nasłoneczniona z dobrymi warunkami przyrodniczymi. Dojazd: krótki odcinek drogi brukowej od drogi asfaltowej – dobry. Teren działki porośnięty roślinnością ruderalną oraz samosiewami. Kształt działki trapezowy zbliżony do prostokąta. Na terenie nieruchomości ulokowana jest studnia, która została zaużytkowana bez wiedzy właściciela na szambo. Obecnie trwa procedura administracyjna mająca na celu wyjaśnienie sprawy, jak i usunięcie samowoli. Na działce znajduje się również studzienka kanalizacyjna przy drodze i ścianie budynku mieszkalnego służącej mieszkańcom budynku Nr 27. Media: woda, energia elektyczna ulokowane są wzdłuż drogi dojazdowej.
 5. Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo, uchwalonego przez Radę Gminy Maszewo uchwałą Nr III/14/02 z 30 grudnia 2002r. ze zm, teren, na którym jest ona zlokalizowana posiada wpis jako: zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi.
 6. Gmina Maszewo na datę wyceny nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powołując się na z art.154 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r., poz.2204 z późn. zm.):
  „w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji
  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 7. Dla zbywanych działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Sprzedawca nieruchomości gruntowych opisanych w ogłoszeniu przetargowym nie gwarantuje możliwości dowolnej inwestycji na jej terenie. W celu uzyskania wiedzy odnośnie realizacji konkretnej na niej zabudowy nabywca we własnym zakresie musi uzyskać wpomnianą powyżej decyzję, co pozwoli na sprawdzenie możliwości i warunków powstania planowanej inwestycji/
 8. Wskazania granic geodezyjnych nabywanej nieruchomości dokona nabywca w dogodnym dla siebie terminie na własny koszt. Sprzedawca okazuje jedynie położenie nieruchomości bez udziału geodety w terenie i bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
 9. Nabywca zakupionej działki na koszt własny dokona przyłączenia jej do wszelkiej infrastruktury technicznej, mediów za zgodą gestorów sieci, a także zobowiązany jest do poniesienia nakładów finansowych na sporządzenie stosownej dokumentacji prawno-projektowej w tym zakresie.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, jak podano wyżej
  w tabeli na rachunek Banku Spółdzielczego O/Maszewo Nr 26 9375 1054 6800 0231 3000 0040, tak aby najpóźniej do dnia 23 września 2019 roku (włącznie) przedmiotowe wadium zostało odnotowane na ww. rachunku.
 2. Termin ten ma umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wniesienia wadium (§4 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. z 2014r. poz.1490). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu niezwłocznie oddane, po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 3. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży
  (w formie aktu notarialnego) w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
 4. Uwaga: nabywca/y zakupionej działki na koszt własny dokona przyłączenia jej do istniejącej infrastruktury technicznej usytuowanej w okolicy za zgodą gestorów sieci, a także zobowiązany jest do poniesienia nakładów finansowych na sporządzenie stosownej dokumentacji prawno-projektowej w tym celu. Natomiast w przypadku braku infrastruktury np. mediów nabywca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów celem jej powstania i przyłączenia.
 5. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych, przedmiotu/ów, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest zabytkiem, nabywca jest zobowiązany zabezpieczyć go wraz
  z miejscem znaleziska i niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, a jeżeli nie jest to możliwe Burmistrza Maszewa.
 6. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty odpowiedniej kwoty tytułem zakupu na konto Gminy Maszewo z wyprzedzeniem, aby do dnia podpisania aktu notarialnego wymagane środki finansowe odnotowane zostały na rachunku Gminy Maszewo.
 7. Termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie uzgodniony z nabywcą w dniu po przeprowadzonym przetargu, bądź w ciągu 21 dni od daty jego przeprowadzenia.

 

            Dodatkowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać osobiści
w Urzędzie   Miejskim w Maszewie (pok. Nr 7) w godzinach urzędowania lub telefonicznie: 91/ 402-33-92.

 

 

            Burmistrz Maszewa – z uzasadnionych przyczyn –  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

      

 

 

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Maszewie

ID Ogłoszenia:

12497