Wyszukiwarka:
Biuro Syndyka sprzeda działkę w Sypniewie
titleName

Biuro Syndyka sprzeda działkę w Sypniewie

Syndyk masy upadłości informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałego w Gdyni przy ulicy  ul. Radosnej 6A /8, organizowany jest pisemny ofertowy przetarg  na sprzedaż

1.1 prawa odrębnej własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej , działka ewidencyjna nr 323 o powierzchni 5.389m2, zlokalizowana w obrębie Sypniewo, gm. Margonin, powiat chodzieski, KW  PO1B/00055419/0 , za cenę wywoławczą do sprzedaży wymuszonej nie niższą niż  18.861,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych)

                                             

WARUNKI I PRZEBIEG PRZETARGU

 

 

  1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium.

 

2.Wadium na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności  nieruchomości wynosi :

  1/na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności  nieruchomości wynosi 1.886,00 zł

i winno być wniesione na rachunek bankowy  prowadzony dla Upadłego   o numerze 38 1090 1098 0000 0001 3574 3116.

3.Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu  13 listopada 2020r.    pod rygorem odrzucenia oferty.

  1. Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2020r. w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty na adres „Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk z dopiskiem w kolorze czerwonym

– „OFERTA na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Marian Zacharewicz Sygn. Akt VI GUp 199/17 of”  

Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta na zakup każdego ze składników masy upadłości.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 listopada 2020r. godz. 11.45 , w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w Sali B 65. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i przybyłych oferentów.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje      o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 605 29 79 75.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sypniewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

17541