Wyszukiwarka:
Biuro Syndyka sprzeda nieruchomość gruntową Połęczyno, gm.Somonino
titleName

Biuro Syndyka sprzeda nieruchomość gruntową Połęczyno, gm.Somonino

Syndyk masy upadłości Syndyk masy upadłości Grażyny Buczek , osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny ofertowy  na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Grażyny Buczek.

Przetarg organizowany jest na sprzedaż:

  1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 215/8, o powierzchni 0,3348 ha , położonej w obrębie Połęczyno w Gminie Somonino, powiat kartuski, objętej księgą wieczystą GD1R/00072208/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kartuzach, Wydział V Ksiąg wieczystych. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako R- grunty orne.

1.1 Co do nieruchomości opisanej  w powyższym ustępie zaistnienie okoliczności wystąpienia i realizacji prawa pierwokupu zostało określone w ustawie z dnia 11.04.2003r. o kształtowanie ustroju rolnego  ( Dz.U. 2019.1363 j.t)

WARUNKI PRZETARGU

  1. Cena wywoławcza wynosi 36711,00 zł ( słownie; trzydzieści sześć tysięcy siedemset jedenaście złotych)
  1. Operaty szacunkowe zostały sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Kisiel  ( uprawnienia nr 5159) zaś wartość nieruchomości kreślono na dzień 12 czerwca 2017r.

Wadium na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności  nieruchomości wynosi

   – 3.600,00 zł ( słownie:  trzy  tysiące sześćset złotych).

i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy  prowadzony dla Upadłej  o numerze 20 1090 1098 0000 0001 3462 6291

 Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu  29.05.2020 pod rygorem odrzucenia oferty.

Oferty należy składać do dnia 29.05.2020r. w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty.

Koperty należy zaadresować: „Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy Sędzia Komisarz SSR Ewa KUBIAK ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk z dopiskiem w kolorze czerwonym  „OFERTA na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Grażyny Buczek Sygn. Akt VI GUp 88/17 of” .

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10.06.2020r. godz.14.15 sala B 65 , w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk .

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i przybyłych oferentów.

Przetarg pod nadzorem Sędziego-Komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi Syndyk Masy Upadłości  Grażyny Buczek

Wybór oferty dokonanej przez Syndyka nabiera skuteczności prawnej po zatwierdzeniu przez Sędziego-Komisarza.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje      o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie .Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 605 29 79 75.

 

 

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

15166