Wyszukiwarka:
Burmistrz Chełmka przeznacza w dzierżawę nieruchomość stanowiąca własność Gminy Chełmek na wniosek strony tj.: działka nr 595/2 o pow. 100,00 m2 położona w Bobrku, obręb Bobrek, ul. Spacerowa.
titleName

Burmistrz Chełmka przeznacza w dzierżawę nieruchomość stanowiąca własność Gminy Chełmek na wniosek strony tj.: działka nr 595/2 o pow. 100,00 m2 położona w Bobrku, obręb Bobrek, ul. Spacerowa.

Chełmek, dnia 1 października 2021 roku

Znak:AGK.6845.43.2021       

 

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372  z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę nieruchomość stanowiąca własność Gminy Chełmek na wniosek strony tj.: działka nr 595/2 o pow. 100,00 m2 położona w Bobrku, obręb Bobrek, ul. Spacerowa.

Przedmiotowe wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 5 października 2021 roku do dnia 26 października 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek,  ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego  w Chełmku.

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bobrek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Październik, 2021

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Chełmek

ID Ogłoszenia:

21662