Wyszukiwarka:
BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA   PIĄTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO.
titleName

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA   PIĄTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO.

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA

 

PIĄTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO.

 

 Przedmiotem sprzedaży w drodze, ustnego nieograniczonego przetargu jest, jak poniżej opisano  niezabudowana nieruchomość gruntowa usytuowana w Nastazinie, Gmina Maszewo.    

 

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 maja 2019 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie (pok. Nr 7), przy ulicy Plac Wolności Nr 2, 72 – 130 Maszewo.

 

 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest niezależnie od wylicytowanej kwoty za daną nieruchomość ponieść koszty zawarcia umowy notarialnej oraz zmian w KW.

 

 1. Wylicytowana kwota w przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT 23%.

 

 1. Krótki opis nieruchomości: przedmiotowa nieruchomości usytuowana jest w środkowej części Nastazina, w odległości ok.9,00 km od Maszewa, sklasyfikowanej, jako Bp. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz grunty rolne. Dojazd do działki, dobry z drogi utwardzonej asfaltowej. Kształt działki, zbliżony do prostokąta. Działka niezagospodarowana, porośnięta roślinnością ruderalną, na której występują również samosiewy bez wartości użytkowej, które nabywca działki będzie musiał we własnym zakresie usunąć sam na koszt własny. Konfiguracja płaska nasłoneczniona z korzystnymi warunkami usytuowania.   

 W zasięgu ww. nieruchomości wzdłuż drogi dojazdowej istnieje: sieć wodociągowa, energetyczna i teletechniczna.     

 

 1. Wskazania granic geodezyjnych nabywanej nieruchomości dokona nabywca w dogodnym dla siebie terminie na własny koszt. Sprzedawca okazuje jedynie, położenie nieruchomości bez udziału geodety w terenie i bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.

 

 1. Gmina Maszewo na datę wyceny nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powołując się na art.154 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 poz.2204 ze zm.) „w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

 Dla zbywanej działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Sprzedawca nieruchomości gruntowej opisanej w ogłoszeniu przetargowym nie gwarantuje możliwości dowolnej inwestycji na jej terenie. W celu uzyskania wiedzy odnośnie realizacji konkretnej na niej zabudowy kupujący we własnym zakresie musi uzyskać wspomnianą powyżej decyzję, co pozwoli na sprawdzenie możliwości i warunków powstania planowanej inwestycji. Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka posiada oznaczenie w „studium uwarunkowań …”, jako: zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi.

 Ponadto kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie uzgodnić sposób wjazdu na zakupioną nieruchomość z działki Nr 283 (drogi powiatowej), z jej właścicielem.      

 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium w pieniądzu i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu potwierdzenie jego wpłaty, a także:
 • w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium;

 

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny wpis potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;

 

 • w przypadku osób prawnych: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot i oryginał dowodu wpłaty wadium;

 

 • pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo.

 Odnosi się to również do współmałżonków, zgodnie z art.37 ust.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.  

 Drugi małżonek może udzielić swej zgody: przed dokonaniem czynności, jednocześnie z tą czynnością, bądź – w przypadku umów – po jej dokonaniu. Brak potwierdzenia czynności prawnej powoduje, iż umowa jest bezwzględnie nieważna od samego początku. Z kolei złożenie potwierdzenia powoduje, iż umowa jest ważna od samego początku. Mając na uwadze powyższy przepis, organizator przetargu wymaga, aby w przypadku uczestnictwa tylko jednego ze współmałżonków – przedłożył on pisemne oświadczenie woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego. 

 Jeśli małżonek nie spełnił powyższego warunku, to nie zostanie on dopuszczony do brania udziału w przetargu. Co do zasady wadium powinno być wpłacone przez obojga małżonków. Wpłata wadium tylko przez jedno z małżonków może być w danych okolicznościach, potraktowana, jako zamiar nabycia nieruchomości do majątku osobistego jednego małżonka. Gdy tylko jedno z małżonków uiści wadium, organizator przetargu uznać może, że chce nabyć nieruchomość do majątku osobistego, na co musi być wyrażona zgoda przed drugiego współmałżonka.

 

 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz.1061). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
 • Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (j. t. Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął z dniem 08 sierpnia 2018 roku.
 • Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, a jej stan jest mu znany.

 

 

 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją, odnośnie danej nieruchomości, warunkami przetargu oraz dokonać wizji w terenie.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, jak podano wyżej w tabeli na rachunek Banku Spółdzielczego Oddział Maszewo Nr 65937510546800023120000190 do dnia 28 maja 2019 roku (włącznie).

 Termin ten ma umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wniesienia wadium (§4 ust.6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. z 2014r. poz.1490). 

 Dowód wniesienia wadium przez uczestnika/ów przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości natomiast pozostałym uczestnikom przetargu, niezwłocznie oddane po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca danego dobra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy (w formie aktu notarialnego) w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

 1. Nabywca zakupionej działki na koszt własny dokona przyłączenia jej do istniejącej infrastruktury technicznej usytuowanej w okolicy za zgodą gestorów sieci, a także zobowiązany jest do poniesienia nakładów finansowych na sporządzenie stosownej dokumentacji prawno projektowej w tej materii.

 

 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest niezależnie od wylicytowanej kwoty za nieruchomość ponieść koszty zawarcia umowy kupna-sprzedaży (aktu notarialnego) oraz zmian w księdze wieczystej.

 

 1. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty pozostałej kwoty tytułem zakupu na konto Gminy Maszewo z wyprzedzeniem, aby do dnia podpisania aktu notarialnego wymagane środki finansowe odnotowane zostały na rachunku gminy.

  

 1. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie uzgodniony z kupującym w dniu przetargu bądź w ciągu 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

 

 

Informacji na temat przetargu, można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Maszewie (pok. Nr 7) w godzinach urzędowania lub telefonicznie –  91/ 402 33 92.

 

Burmistrz Maszewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

                                                     

 

Niniejsze ogłoszenie jest załącznikiem

do zarządzenia Nr 110/2019 Burmistrza

Maszewa z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

 

 

 

Maszewo, dnia; 29 kwietnia 2019 roku.                                    

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Maszewo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Maszewie

ID Ogłoszenia:

11231