Wyszukiwarka:
BURMISTRZ MASZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY
titleName

BURMISTRZ MASZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

BURMISTRZ MASZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz.713), a także art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz uchwały Nr XII/99/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami oraz uchylenia uchwały (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2008 r. Nr 49 poz.1084), Burmistrz Maszewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp.

Adres działki / nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki w m2

Nr KW

Przeznaczenie w planie/studium

Wartość zbywanej nieruchom. + pod. VAT 23%

Forma zbycia

Uwagi – informacje dodatkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Maszewo, ul. ks.

Kazimierza Świetlińskiego, obr. Maszewo-2

119/8

424,00m2

SZ1O/00028815/7

Funkcja dominująca -mieszkaniowo usługowa. Obszar średniowiecznego miasta w obrębie murów obronnych. Teren zabudowy, intensywnej, zwartej
o zróżnicowanej wysokości 1-2 kondygnacji, z zabudową wolnych działek. Strefa krajobrazowa „STARE MIASTO”. Wszelkie działania związane z zabudową, pracami na zakupionej działce wymagają ustaleń
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie.

84.800,00zł

sprzedaż

W ogłoszeniu przetargowym oraz akcie notarialnym kupna – sprzedaży zostanie wpisany termin mówiący o okresie zabudowy zakupionej przez nabywcę działki oraz o możliwości przejęcia jej
z powrotem na mienie Gminy Maszewo, gdy nabywca nie zastosuje się do tego warunku wpisanego, do umowy zakupu.

2.

Maszewo, ul. ks.

Kazimierza Świetlińskiego, obr. Maszewo-2

119/9

361,00m2

SZ1O/00028815/7

72.200,00zł

sprzedaż

3.

Maszewo, ul. ks.

Kazimierza Świetlińskiego, obr. Maszewo-2

119/10

347,00m2

SZ1O/00028815/7

69.400,00zl

sprzedaż

4.

Maszewo, ul. ks.

Kazimierza Świetlińskiego, obr. Maszewo-2

119/11

340,00m2

SZ1O/00028815/7

68.000,00

sprzedaż

5.

Maszewo, ul. ks.

Kazimierza Świetlińskiego, obr. Maszewo-2

119/12

296,00m2

SZ1O/00028815/7

59.200,00zł

sprzedaż

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia 8 września 2020 r. do dnia 28 września 2020 r. (włącznie).

Stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zawiadamia się o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu ww. nieruchomości osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

  1. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu jest złożenie wniosku w terminie nie krótszym niż 6 tygodni od dnia obowiązywania niniejszego wykazu tj. do dnia 19 października 2020 r. (włącznie).

Maszewo; dnia 7 września 2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Maszewo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Maszewie

ID Ogłoszenia:

16911