Wyszukiwarka:
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4
titleName

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4

Loading…

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

 

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 będącego własnością Gminy Cieszyn, położonego w budynku przy ul. Górnej 16 w Cieszynie wraz z udziałem w 11825/65534 części do działki nr 44, obr. 45 o pow. 824 m2, obj. KW Nr BB1C/00088749/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 28.08.2019 r. w godz. od 12.00 do    12.30.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 240 000,- zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm).

Przetarg odbędzie się w dniu 6.09.2019 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 9.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 24 000,- zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.09.2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

            Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój 6).

            Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33/4794 230, 33/4794 232.

Ogłoszenia o przetargach w pełnej treści zostały zamieszczone na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Górna 16, Cieszyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

31 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

12238