Wyszukiwarka:
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Końskich
titleName

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Końskich

Znak: GN.6840.3.2019.IG                                                                                                                                   Końskie, dnia 02.10.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Końskich stanowiących własność Gminy Końskie. Pierwszy przetarg odbył się dnia 5 czerwca 2019 r., drugi przetarg przeprowadzono 18 września 2019 r.

 

Do sprzedaży zostały przeznaczone następujące nieruchomości:

Lp. Położenie nieruchomości Nr działek Pow. działek Cena

nieruchomości         w złotych

 

 Wadium

w złotych

Opis nieruchomości
1. Końskie, obręb 2
ul. Biskupa Antoniego Pawłowskiego
6269/6 0,1413 ha 142.000,00  

15.000,00

Działka o kształcie prostokąta, położona po północnej stronie ul. Biskupa Antoniego Pawłowskiego.
2. Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6270/1 0,1322 ha 132.900,00  

15.000,00

Działka położona po północnej stronie
ul. Jana Długosza o kształcie prostokąta.
3. Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6270/2 0,1787 ha 179.600,00  

15.000,00

Działka położona po północnej stronie
ul. Jana Długosza o kształcie rozszerzającego
się prostokąta.
4. Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6270/3 0,1822 ha 183.100,00  

15.000,00

Działka położona po północnej stronie
ul. Jana Długosza o kształcie rozszerzającego
się prostokąta.
5. Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6270/4 0,1348 ha 135.500,00 15.000,00 Działka położona po północnej stronie
ul. Jana Długosza. Posiada kształt prostokąta.
6. Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6271/1 0,1356 ha 136.300,00 15.000,00 Działka położona po północnej stronie
ul. Jana Długosza. Posiada kształt prostokąta.
7. Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6271/2 0,1336 ha 134.300,00 15.000,00 Działka położona po północnej stronie
ul. Jana Długosza. Posiada kształt prostokąta.
8. Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6271/3 0,1248 ha 125.400,00  

15.000,00

Działka położona po północnej stronie
ul. Jana Długosza. Posiada kształt zbliżony               do prostokąta.
9. Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6271/4 0,1768 ha 160.900,00  

 

15.000,00

Działka położona po północnej stronie
ul. Jana Długosza. Posiada kształt zbliżony
do prostokąta. Północna część działki stanowiąca powierzchnię 176 m², to teren bardzo podmokły, trudny do zagospodarowania.
10. Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6271/6 0,1960 ha 120.000,00  

 

15.000,00

Działka położona po północnej stronie
ul. Jana Długosza. Posiada kształt zbliżony
do prostokąta. Północna część działki stanowiąca powierzchnię 807 m², to teren bardzo podmokły, trudny do zagospodarowania.
11. Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6271/8 0,1818 ha 109.300,00  

 

15.000,00

Działka położona po północnej stronie
ul. Jana Długosza. Posiada kształt zbliżony
do prostokąta. Północna część działki stanowiąca powierzchnię 770 m², to teren bardzo podmokły, trudny do zagospodarowania.
12. Końskie, obręb 2

ul. Izabelowska

6271/9 0,0912 ha 85.600,00  

 

15.000,00

Działka położona po północnej stronie
ul. Jana Długosza. Posiada kształt czworoboku. Część działki stanowiąca powierzchnię 64 m²,
to teren bardzo podmokły, trudny do zagospodarowania.
Dojazd do działki od ulicy Izabelowskiej.
13. Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6271/10 0,1564 ha 157.200,00  

15.000,00

Działka położona po północnej stronie
ul. Jana Długosza. Posiada kształt wieloboku
ale zbliżony do prostokąta.
14. Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6272/15 0,1322 ha 132.900,00  

 

 

 

15.000,00

Działka położona jest w obszarze znajdującym się po południowej stronie ul. Jana Długosza. Dojazd do działki od ulicy Długosza stanowi droga wewnętrzna gruntowa, nieurządzona, do której działka przylega od strony zachodniej.
W ogólnym zarysie posiada kształt prostokąta. Teren działki porośnięty młodymi sosnami wyrosłymi z samosiewu.
15. Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka
6274/1 0,1372 ha 137.900,00  

15.000,00

Działka od strony północnej i wschodniej przylega do ul. Wincentego Kadłubka. Posiada kształt prostokąta. Teren płaski.
16. Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka
6274/2 0,1336 ha 134.300,00  

15.000,00

Działka od strony wschodniej przylega do
ul. Wincentego Kadłubka. Posiada kształt prostokąta. Teren płaski.
17. Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka
6274/3 0,1724 ha 173.200,00  

15.000,00

Działka położona jest przy ul. Wincentego Kadłubka u zbiegu z ulicą Kard. Wyszyńskiego. Posiada kształt prostokąta. Teren płaski.
18. Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka
6275/2 0,1354 ha 136.100,00  

15.000,00

Działka położona jest przy ul. Wincentego Kadłubka u zbiegu z ulicą Kard. Wyszyńskiego. Posiada kształt trapeza. Teren płaski.
19. Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka
6275/3 0,1583 ha 159.100,00  

 

 

15.000,00

Działka położona jest po południowej stronie

ul. Wincentego Kadłubka. Posiada kształt prostokąta. Teren płaski. Po stronie południowej działki występuje zabudowa mieszkaniowa skupiona przy ul. Kard. Wyszyńskiego,

z pozostałych stron są nieruchomości niezabudowane.

20. Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka
6275/4 0,1495 ha 150.200,00  

 

 

15.000,00

Działka położona jest po południowej stronie

ul. Wincentego Kadłubka. Posiada kształt prostokąta. Teren płaski. Po stronie południowej działki występuje zabudowa mieszkaniowa skupiona przy ul. Kard. Wyszyńskiego,

z pozostałych stron są nieruchomości niezabudowane.

21. Końskie, obręb 2
 ul. Wincentego Kadłubka
6275/5 0,1649 ha 165.700,00  

 

 

15.000,00

Działka położona jest po południowej stronie
ul. Wincentego Kadłubka u zbiegu z ulicą Jana Długosza. Posiada kształt prostokąta. Teren płaski. Po stronie południowej działki występuje zabudowa mieszkaniowa skupiona przy
ul. Kard. Wyszyńskiego, z pozostałych stron
są nieruchomości niezabudowane.
22. Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka
6275/6 0,1430 ha 143.700,00  

 

 

15.000,00

Działka położona jest po południowej stronie
ul. Jana Długosza. W ogólnym zarysie posiada kształt prostokąta. Teren płaski. Po stronie południowej działki występuje zabudowa mieszkaniowa skupiona przy
ul. Kard. Wyszyńskiego, z pozostałych stron
są nieruchomości niezabudowane.
23. Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka
6275/7 0,1149 ha 115.500,00  

 

 

15.000,00

Działka położona jest po południowej stronie
ul. Jana Długosza u zbiegu z ulicą Izabelowską. W ogólnym zarysie posiada kształt prostokąta. Teren płaski. Po stronie południowej działki występuje zabudowa mieszkaniowa skupiona przy ul. Kard. Wyszyńskiego, z pozostałych stron
są nieruchomości niezabudowane.
24. Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka
3141/205 0,1104 ha 110.900,00  

15.000,00

Działka położona po północnej stronie
ul. Wincentego Kadłubka. Posiada kształt prostokąta.
25. Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka
3141/206 0,1104 ha 110.900,00  

15.000,00

Działka położona po północnej stronie
ul. Wincentego Kadłubka. Posiada kształt prostokąta.

 

Cena działek zawiera 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Dla w/w działek Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00029124/0.

Wszystkie działki stanowią użytek Bp –  zurbanizowane tereny  niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Przedmiotowe działki wchodzą w skład nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych. Osiedle posiada sieć asfaltowych ulic i jest wyposażone w sieci uzbrojenia terenu: energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową. Gazociąg znajduje się tylko
w pasie drogi – ulicy Jana Długosza do granicy działki nr 3141/163.

Dla obszaru w którym położone są nieruchomości, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta uchwalony uchwałą Nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. Urzęd. woj. świętokrzyskiego poz. 426 z dnia 26.01.2018 r.). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki położone są w terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 3MN, 4MN, 5MN i 6MN dla których plan ustala: – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, – przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe. Dopuszcza się też: budynki gospodarcze i altany, garaże, wiaty do 50m², zieleń urządzoną, terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Wszystkie działki przeznaczone do sprzedaży leżą w granicach strefy Parku Kulturowego Miasta Końskie.

 

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędzie się dnia 20 listopada 2019 roku
o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 18

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 2. wpłacenie wadium, wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 14 listopada 2019 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN). Wpłacone wadium w w/w kwocie uprawnia do licytacji każdej działki przeznaczonej do sprzedaży w niniejszym ogłoszeniu,
 3. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,
 4. okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
 5. podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 6. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 7. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,
 • przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
 • zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 3. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.
 4. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 6. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
 7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich.
 8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.
 9. Organizator przetargu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników w związku z uczestnictwem w przetargu.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 41 372-32-49 wew. 117.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Końskie

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Październik, 2019

Typ:

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Końskie

ID Ogłoszenia:

12843