Wyszukiwarka:
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza publiczną ustną aukcję na umieszczenie reklamy na tablicy reklamowej
titleName

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza publiczną ustną aukcję na umieszczenie reklamy na tablicy reklamowej

 

Kościerzyna, dnia 25 września 2019 r.

WGN.6851.3.2019

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku
z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1145 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na umieszczenie reklamy na tablicy reklamowej zlokalizowanej na działce gruntu ozn. nr geodez 291/5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna.

 

Położenie nieruchomości Nr geodez.działki Pow. reklamy
w m2
Okres umowy Wywoławcza wysokość opłaty w stosunku rocznym w zł Cel umowy Wysokość wadium
w zł
Kościerzyna

obręb 11

rejon ronda Kaszubskiego

skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego
i Szopińskiego

 

291/5

 

 

6

 

3 lata

 

3.400,00 zł

 

 

reklama

 

500,00 zł

 

 

Warunki aukcji:

 1. Wpłaty wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy dokonać (podając na dowodzie wpłaty cel umowy) na konto Urzędu Miasta Kościerzyna nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831, najpóźniej w dniu 4 października 2019
 2. Uczestnik aukcji winien legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, jeśli powyższe czynności nie będą dokonywane osobiście przez zainteresowaną osobę fizyczną lub osobę upoważnioną do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 3. Przystępujący do aukcji przedłoży dokument stwierdzający, że nie zalega z żadnymi płatnościami wobec Gminy Miejskiej Kościerzyna i jednostek organizacyjnych jej podległych, pod rygorem odmowy zawarcia umowy o reklamę.
 4. Dokumenty przewidziane w pkt. 2, 3 oraz dowód uiszczenia wadium powinny być złożone
  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna (III piętro, pokój 41) najpóźniej dzień przed rozpoczęciem aukcji.
 5. Aukcja odbędzie się dniu 10 października 2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, I piętro sala obrad Rady Miasta.
 6. Wywoławcza wysokość opłaty za powierzchnię reklamową wynosi 400,00 zł netto
  w stosunku rocznym.
 7. Minimalna kwota postąpienia wynosi 100,00 zł za powierzchnię reklamy.
 8. Opłata oraz minimalna kwota postąpienia są kwotami netto (bez VAT). W trakcie aukcji jej uczestnicy podają kwoty netto. Opłata ustalona w trakcie aukcji będzie powiększona o podatek VAT 23%.
 9. Stawka opłat za powierzchnię reklamową obowiązująca w danym roku kalendarzowym ulega corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy, w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego
  w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji.
 11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra aukcję zostanie zaliczone na poczet opłaty. W przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna.
 12. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się bez odsetek w terminie 3 dni po zakończeniu aukcji.
 13. Nieumieszczenie reklamy na nośniku reklamowym w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy spowoduje wygaśnięcie umowy i przepadek wadium.
 14. Korzystający z miejsca reklamowego nie może oddawać tej powierzchni w użytkowanie innym podmiotom.
 15. Kształt, kolorystykę oraz treść powierzchni reklamowej przed umieszczeniem jej na nośniku należy uzgodnić z tut. organem.
 16. Burmistrz Miasta Kościerzyna zastrzega sobie prawo odwołania aukcji bez podania przyczyn, najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 17. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9a (pokój nr 41) lub telefonicznie pod nr 58 680 23 54
  w godzinach od 8:00 do 14:00.
 18. W sprawach nieuregulowanych w powyższych warunkach stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 701 – 702.

 

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA

 

         Michał Majewski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kościerzyna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Wrzesień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Kościerzyna

ID Ogłoszenia:

12794