Wyszukiwarka:
 Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustne nieograniczone przetargi
titleName

 Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustne nieograniczone przetargi

Loading…

WGN.6840.41.2019                                                                                                 Kościerzyna, 25 września 2019 r.

 

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustne nieograniczone przetargi:

 1. a) II-gi na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 506 położonej w obrębie geodezyjnym nr 05, miasta Kościerzyna. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym był ogłoszony na dzień 10 września 2019 r.;
 2. b) III-cie na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 1000, 1001, 1003, położonych w obrębie geodezyjnym nr 09, miasta Kościerzyna. Pierwsze przetargi zakończone wynikiem negatywnym były ogłoszone na dzień 22 stycznia 2019 r. a drugie na dzień 10 września 2019 r.

 

Położenie

nieruchomości

Nr działki Pow. działki w ha Nr księgi wieczystej Przeznaczenie wynikające z uchwalonego planu miejscowego Cena wywoławcza

brutto w zł

Wysokość wadium w zł
obręb 05

ul. gen. St. Maczka

506 0,0855  

 

GD1E/00015276/4

01.MN, teren zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej

dopuszcza się:

– zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą lub bliźniaczą); lokalizację usług jako lokali wbudowanych, przy czym powierzchnia użytkowa lokalu usługowego nie może przekraczać 80 m2

lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego wyłącznie zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom dziecka, dom rencisty, klasztor;

wyklucza się: lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu (powyżej 30 osób)

96.000,00 19.000,00
obręb nr 09

ul. Magdaleny Abakanowicz

1000 0,1296 GD1E/00005545/8 18 MU – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej;

dopuszcza się:

a) zabudowę mieszkaniową wyłącznie w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,

b) funkcje usługowe w formie budynków lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej,

c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego z wyłączeniem innych specjalistycznych (w rozumieniu planu);

134.000,00 26.000,00
1001 0,1297 134.000,00 26.000,00
1003 0,1430 147.000,00 29.000,00

 

 1. Przetargi odbędą się w dniu 5 listopada 2019 o godz. 1000 siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna.
 2. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu (podając na dowodzie wpłaty nr działki) na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Millenium,
  nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831, najpóźniej w dniu 29 października 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej Kościerzyna.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
 2. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2278).
 3. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41), telefonicznie pod nr 58 680 23 37, 58680 23 25 lub wgn@koscierzyna.gda.pl w godzinach pracy urzędu.
 
BURMISTRZ MIASTA
Michał Majewski
 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kościerzyna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

ID Ogłoszenia:

12752