Wyszukiwarka:
Burmistrz Morynia zaprasza do przetargu na dzierżawę działki
titleName

Burmistrz Morynia zaprasza do przetargu na dzierżawę działki

Moryń, 9 stycznia 2019 r.         

 

GMOŚ.6840. 1.2019.MM

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości:

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchni nieruchomości:

Działka niezabudowana  nr  421/5 o pow. 0,9392 ha , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako: RIVa-0,0654 ha; RVIb- 0,0805ha, RV-0,7933ha. Działka ma regularny kształt ( prostokąt). Dojazd do działki dobry – drogą gruntową.

Nieruchomość oznaczona jest w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00039347/8

 

  1. Opis nieruchomości:

Dzierżawa  gruntu pod uprawy rolne, na okres do 3 lat . Zastrzega się, że nawożenie nawozami naturalnymi należy stosować w terminach wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu.  Nawozy naturalne stosowane na ww. działce powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu. Składowanie nawozów na wydzierżawionej nieruchomości będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy dzierżawy.

 

  1. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości:

Działka nr 421/5 przeznaczona jest do dzierżawy  w formie przetargu ustnego nieograniczonego, Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się ww. działka, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości:

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

  1. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy:

   Cena wywoławcza do przetargu wynosi:  350,00 zł

 

  1. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

 Wysokość wadium – 35,00 zł

Płatne w terminie do   5 lutego 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym- po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

  Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

 

  1. Minimalne postąpienie:

Minimalne postąpienie wynosi: 10,00 zł

  

  1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

  8 lutego 2019 r.,  godz. 10⁰⁰ , I przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu,Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Dzierżawca  na własny koszt może dokonać geodezyjnego wznowienia granic wydzierżawionej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z uprawą działki.

 Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 54 lub 091 466 79 55 Fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Styczeń, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

10288