Wyszukiwarka:
Burmistrz Nidzicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w budynku nr 31 w miejscowości i obrębie Dobrzyń
titleName

Burmistrz Nidzicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w budynku nr 31 w miejscowości i obrębie Dobrzyń

 

Nidzica, 08 października 2021 r.

GMKR.6840.14.2021

 

UZUPEŁNIENIE DO OGŁOSZENIA

z dnia 29 września 2021r.(data publikacji 30.09.2021r.)

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w budynku nr 31 w miejscowości i obrębie Dobrzyń, gm. Nidzica:

 • lokal mieszkalny nr 4 o pow. 27,00 m2 , składający się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki oraz sieni, usytuowany na pierwszej kondygnacji (parter) bryły głównej budynku, wraz z udziałem
  w wysokości 1/10 części w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,00 m2;
 • lokal mieszkalny nr 5 o pow. 28,40 m2, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, sieni oraz
  wc znajdującym się na zewnątrz budynku, usytuowany na pierwszej kondygnacji (parter) bryły dobudowanej budynku, wraz z udziałem w wysokości 1/10 części w nieruchomości wspólnej.

Burmistrz Nidzicy uzupełnia treść ogłoszenia o następującą informację:

 • obecnie toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie osób zameldowanych
  w lokalu nr 4, a niezamieszkujących w nim.

Pełne ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) oraz na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl
w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie: 89 625 07 44.

 

 

 

 

GMKR.6840.14.2021                                                                                                                                                        Nidzica, 29 września 2021 r.

 

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w budynku nr 31 w miejscowości i obrębie Dobrzyń, gm.Nidzica:

 

 • lokal mieszkalny nr 4 o pow. 27,00 m2 , składający się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki oraz sieni, usytuowany na pierwszej kondygnacji (parter) bryły głównej budynku, wraz z udziałem w wysokości 1/10 części w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,00 m2;
 • lokal mieszkalny nr 5 o pow. 28,40 m2, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, sieni oraz wc znajdującym się na zewnątrz budynku, usytuowany na pierwszej kondygnacji (parter) bryły dobudowanej budynku, wraz z udziałem w wysokości 1/10 części w nieruchomości wspólnej.

 Przedmiotowe  samodzielne lokale mieszkalne (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048)), usytuowane w budynku nr 31 w miejscowości Dobrzyń, gm. Nidzica, położonym na działce oznaczonej nr 28/4 o pow. 1 839 m2, zabudowanej budynkiem obejmującym5 samodzielnych lokali mieszkalnych, opis użytku – B tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy
w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OL1N/00023315/0. Budynek składa się z dwóch brył, bryła główna jednokondygnacyjna z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczona, bryła dobudowana jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona. Budynek wyposażony w instalację elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną (do zbiornika bezodpływowego). Budynek oraz lokale wymagają przeprowadzenia generalnego remontu. Nieruchomość położona na terenie, dla którego nie ma sporządzonego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica teren oznaczony jako strefa 2 – krajobrazowa.

W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych właścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy.

Lokale nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

Lokale oraz związany z nimi udział we własności nieruchomości wspólnej nie są przedmiotem zobowiązań, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Gminę Nidzica. Działka gruntu oznaczona nr 28/4 obciążana jest służebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

 • lokalu nr 4: 18 550,00 zł (osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto;
 • lokalu nr 5: 17 550,00 zł (siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto;

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż lokali podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a  ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Wadium w wysokości: 2 000 (dwa tysiące złotych 00/100), osobno dla każdego lokalu, ze wskazaniem
w tytule przelewu numeru lokalu.

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 04 listopada 2021 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 28 października 2021 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie  nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu), osobno dla każdego lokalu.

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 28 października 2021 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:

 1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
 2. podlega niezwłocznie zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie  w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec, wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży  i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl  w zakładce: > Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44.

Lokale będzie można obejrzeć po uprzednim zgłoszeniu do ww. Wydziału do dnia 28 października 2021r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Wrzesień, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

21532