Wyszukiwarka:
BURMISTRZ OSTROWA LUBELSKIEGO OGŁASZA  przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski
titleName

BURMISTRZ OSTROWA LUBELSKIEGO OGŁASZA  przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski

BURMISTRZ OSTROWA LUBELSKIEGO

OGŁASZA

 przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski

 

 1. Opis nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Lubelskim przy jeziorze „Miejskim” zawierająca obszar 0,9950 ha oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0002 Ostrów Lubelski – rolny jako części działek nr: 2244, 2237 i 2288, dla których  Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr LU1A/00056155/8 oraz LU1A/00046741/0. Klasa bonitacyjna: RIIIb- 0,0550 ha, RIVa- 0,1750 ha, RIVb- 0,1400 ha, PsV- 0,4350 ha, N- 0,1700 ha, Ws- 0,0200 ha. Uzbrojenie nieruchomości: sieć elektryczna, wodociągowa. Przeznaczona do dzierżawy część nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich w tym w szczególności nie jest dzierżawiona. Nieruchomość nie jest objęta hipoteką.

 

 1. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Lubelskiego część przeznaczonej do dzierżawy nieruchomości usytuowana jest w terenach usług, terenach sportu i rekreacji oraz wód powierzchniowych śródlądowych oznaczonych symbolem C8US/WS.

Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem – prowadzenie ogólnodostępnego ośrodka sportu, turystyki i rekreacji zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego przez okres 10 lat od podpisania umowy dzierżawy. Dzierżawca będzie zobowiązany do poniesienia na własny koszt nakładów niezbędnych do prowadzenia ośrodka.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone są w regulaminie do przetargu dostępnym na stronie internetowej Gminy Ostrów Lubelski: www.ostrowlubelski.pl w zakładce NIERUCHOMOŚCI lub https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl w zakładce NIERUCHMOŚCI – ogłoszenia i przetargi.

 

 1. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny: 1000,00 zł. (netto). Wadium – 100,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny czynszu osiągniętego w przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Czynsz dzierżawny może ulegać zmianie. Aktualizacja wysokości czynszu: w okresach rocznych wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS. Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, wody oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Oprócz czynszu i opłat, o których mowa powyżej, Dzierżawca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości, według aktualnie obowiązujących stawek oraz ponosić inne opłaty przewidziane obowiązującymi przepisami.

Termin wnoszenia opłaty: z tytułu czynszu dzierżawnego do 31 lipca każdego roku obowiązywania umowy, pozostałe zobowiązania w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

 

 1. Warunki przystąpienia do przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium oraz złożą oferty w terminie do 23 kwietnia 2019 r. (włącznie).

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim nr: 11 8707 1032 0400 0811 2004 0003 w BS Lubartów Oddział Ostrów Lubelski. W tytule wpłaty należy wpisać „wadium na przetarg dzierżawy terenu przy jeziorze Miejskim”. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane powyżej konto Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za 2019 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wpłacone wadium podlega zwrotowi uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu niezwłocznie na konto podane przez nich w ofercie jednak nie później niż przed upływem 3 dni, od daty zamknięcia przetargu lub jego odwołania.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

1) Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

2) Każdy oferent przedłoży tylko jedna ofertę. Oferent, który złoży więcej niż jedna ofertę zostanie wykluczony z postępowania konkursowego.

3) Oferty niekompletne będą odrzucone.

 

 1. Pisemna oferta winna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferentowi znane jest przeznaczenie nieruchomości oraz jej stan prawny i faktyczny oraz że nie wnosi w związku z tym żadnych uwag;
 • oferowaną wysokość czynszu wyższą od ceny wywoławczej minimum o 1% (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) – liczbowo i słownie,
 • koncepcję zagospodarowania ośrodka w celu poprawienia atrakcyjności wypoczynku, w szczególności poprzez: rewitalizację terenu, zagospodarowanie oraz powiększenie istniejącej plaży, remont pomostu – mola, poprawę jakości wody w kąpielisku, nadzór nad kąpieliskiem, urządzenie placu zabaw, promocję terenu,
 • kopię dowodu wpłaty wadium,
 • numer konta bankowego, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu,
 • podpis oferenta/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
 • pełnomocnictwo – jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika.

 

 

 1. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert:

1) Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta przetargowa na dzierżawę nieruchomości przy jeziorze Miejskim” należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 1 (pokój nr 8, I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski w terminie do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

2) Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

 1. Zasady przeprowadzenia przetargu:

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 29 kwietnia 2019 r.              o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 12 sala konferencyjna, I piętro.

W części jawnej przetargu komisja przetargowa:

 • podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium;
 • dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty;
 • przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
 • weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
 • zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
 • zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

 

 • nie odpowiadają warunkom przetargu;
 • zostały złożone po wyznaczonym terminie;
 • nie zawierają danych wymienionych w punkcie 6 „Pisemna oferta winna zawierać” tego ogłoszenia lub dane te są niekompletne;
 • do ofert nie dołączono dowodu wniesienia wadium;
 • są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

 

W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.

 

Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane wg następującego kryterium:

1) oferowana cena czynszu wyższa od ceny wywoławczej (netto) – 10 pkt;

2) projektowany sposób, koncepcja zagospodarowania nieruchomości – 90 pkt.

 

 1. W kryterium ceny czynszu punktacja – maksymalnie 10 punktów, liczona będzie według wzoru:
stawka proponowana w badanej ofercie    x   10 podzielona przez stawkę najwyższą

 

 1. W kryterium projektowanego sposobu i koncepcji zagospodarowania nieruchomości – maksymalnie 90 punktów, każda oferta oceniana będzie następująco:
 • koncepcja zagospodarowania terenu ośrodka – maksymalnie 40 pkt;
 • rewitalizacja terenu poprzez remonty oraz poprawę wyglądu istniejących obiektów budowlanych wyposażenie w bazę gastronomiczną, ewentualną rozbudowę – maksymalnie 20 pkt;
 • zamierzone działania w kierunku promocji terenu ośrodka – maksymalnie 30 pkt.

Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania to 100 punktów.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie i regulaminie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, pok. nr 3 lub telefonicznie nr tel. 81 8520003 wew. 26 oraz na stronie internetowej Gminy Ostrów Lubelski www.ostrowlubelski.pl lub https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl

 

Podmioty przystępujące do przetargu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000).

Karat oceny ofert 2 – Jezioro Miejskie

Karta oceny ofert 1 – Jezioro Miejskie

Klauzula informacyjna

Oferta na dzierżawę nieruchomości – Jezioro Miejskie

Ogłoszłenie o przetargu

Regulamin jezioro od prawników

 

Ostrów Lubelski, dnia 27 marca 2019 r.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrów Lubelski

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Marzec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

ID Ogłoszenia:

10946