Wyszukiwarka:
Burmistrz Żabna ogłasza trzeci ustny ograniczony przetarg
titleName

Burmistrz Żabna ogłasza trzeci ustny ograniczony przetarg

OGŁOSZENIE

 

RGG.6840.30.2018                                                                             Żabno, 10 stycznia 2019 r.

 

Burmistrz Żabna ogłasza trzeci ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 1125/7 o powierzchni 0,29 ha, nr 1125/6o powierzchni 0,03 ha, nr 1125/4 o powierzchni 0,01 ha, położone w Łęgu Tarnowskim. Łączna powierzchnia działek – 0,33 ha. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00059550/9 i TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna działek: RIIIb – 0,20 ha, S/RIIIb – 0,12 ha, Br/PsIII – 0,01 ha. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno, przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak. Termin przeprowadzonych poprzednich przetargów: pierwszy – 31 lipca 2018 r., drugi – 8 listopada 2018 r.

Ograniczenie w przetargu polega na tym, że zgodnie z art. 2a, ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r.,poz. 1405, z późniejszymi zmianami), nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, zamieszkały w gminie Żabno lub w gminie graniczącej z gminą Żabno tj. w gminie: Radłów, Wietrzychowice, Gręboszów, Olesno, Dąbrowa Tarnowska, Lisia Góra, Tarnów i mieście Tarnów.

         Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł

         Wadium: 10.000,00 zł

         Termin przetargu: 18 lutego 2019 r. o godz. 1000

         Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, pok. nr 4

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

I. pisemne zgłoszenie w terminie do 12 lutego 2019 r. uczestnictwa w przetargu przez rolnika indywidualnego wraz z następującymi dokumentami:

  • oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie, wchodzących
    w skład gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa i, że po nabyciu działki będącej przedmiotem przetargu powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 300 ha,
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy Żabno lub w gminie sąsiedniej,
  • oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z przedłożeniem kopii dokumentów potwierdzających uzyskanie:

– wykształcenia rolniczego zasadniczego zawodowego, średniego lub wyższego lub

– tytułu kwalifikacyjnego lub tytułu zawodowego, lub tytułu zawodowego mistrza
w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w rolnictwie, lub

– wykształcenia wyższego innego niż rolnicze i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w rolnictwie albo wykształcenia wyższego innego niż rolnicze
i ukończenia studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenia średniego innego niż rolnicze i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w rolnictwie, lub

– wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego lub zasadniczego zawodowego innego niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w rolnictwie,

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żabnie (pokój nr 11), w zamkniętych kopertach z opisem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym – Łęg Tarnowski, działki nr: 1125/7, 1125/6, 1125/4 – 18 lutego 2019 r.”

II. wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 10.000,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do12 lutego 2019 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie 13 lutego 2019 r., po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową, czy oferenci spełniają warunki przetargowe.

 Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą,a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr telefonu 14-645-60-12 w. 41.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łęg Tarnowski, Żabno

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Styczeń, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Żabnie

ID Ogłoszenia:

10291