Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka o g ł a s z a drugi publiczny przetarg ustny ograniczony
titleName

Burmistrz Zbąszynka o g ł a s z a drugi publiczny przetarg ustny ograniczony

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

drugi publiczny przetarg ustny ograniczony

do oddania w najem na czas nieoznaczony  nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek.

 

Przetarg został ograniczony do właścicieli i najemców lokali mieszkalnych i użytkowych

w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 9-11.

 

Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie o pow. użyt. 27,00 m2 w budynku gospodarczym,

w Zbąszynku  przy ul.  Wojska Polskiego nr 9-11   w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 230/42.

Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej.

Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

C e n a    w y w o ł a w c z a   miesięcznego  czynszu  za  najem
ustalona została w wysokości 67,50 zł /słownie: złotych sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt groszy /

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) do kwoty miesięcznego czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT (aktualnie w wysokości 23 %)

Czynsz z tytułu najmu płatny jest z góry do 10 każdego miesiąca do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia w Zbąszynku nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Zmiana wysokości miesięcznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych, na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu
i propozycji nowej stawki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 13,00 zł (słownie: złotych trzynaście) oraz okazanie dowodu wpłaty w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 05 sierpnia 2019r.,

w Kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Gminy Zbąszynek
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060,
z dopiskiem „ wadium na najem pomieszczenia gospodarczego nr 2 w Zbąszynku”.

Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 05 sierpnia 2019r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu za najem.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się najemcy od zawarcia umowy najmu.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 12 sierpnia 2019r.

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny  do odwołania przetargu.

Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do 05 sierpnia 2019r. do godz. 1500.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu

wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 07 sierpnia 2019r.

Przetarg odbędzie się  08 sierpnia 2019 r.  o godzinie 1300 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu  24 maja 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 38 49 140 wew. 37.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych
w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zbąszynku oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wojska Polskiego, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Lipiec, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11900