Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości
titleName

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

 

 

że przeznacza do bezprzetargowej  sprzedaży nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Zbąszynek,  położoną  w obrębie wsi Dąbrówka Wielkopolska   oznaczoną w ewidencji gruntów  geodezyjnie numerem  działki  2071  o pow. 0,0416ha – symbol użytku droga. Wyszczególniona  działka przeznaczona  została do  bezprzetargowej  sprzedaży na polepszenie funkcjonowania nieruchomości przyległych  do działki stanowiącej przedmiot zbycia tj. działek o numerach  ewidencyjnych 392/7, 392/8,  392/9 i 392/10 – stanowiących  własność osoby fizycznej. Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości gruntowej  nastąpi stosownie do przepisów  art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi  zmianami).  Podstawową przesłanką, która zdecydowała o  zastosowaniu  art.37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami to fakt, że przylegająca do własności osoby fizycznej nieruchomość gminna  polepszy warunki  zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.  Przeznaczona do bezprzetargowego zbycia działka nr  2071 nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość – stanowi drogę, z której korzysta wyłącznie właściciel działek 392/7, 392/8, 392/9 i 392/10.

Nieruchomość  przewidziana do bezprzetargowego zbycia położona w obrębie wsi Dąbrówka Wielkopolska   w ewidencji gruntów oznaczona   geodezyjnie nr  działki   2071   o pow. 0,0416ha

Sąd Rejonowy w Świebodzinie  V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr  ZG1S/00048515/0.

Zgodnie z  zapisem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego opisana wyżej nieruchomość oznaczona jest symbolem „P” – są to  tereny obiektów produkcyjnych  składów i magazynów .

C e n a    r y n k o w a   nieruchomości  9 300zł + należny podatek VAT

 Zgodnie z art.43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami  – sprzedaż terenu  podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej przy uwzględnieniu art.37 ust.2 pkt. 6  ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.,   poz.121 z późniejszymi zmianami )  –  zbycie  nieruchomości pod  potrzebę poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (sąsiedniej) , która  nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.  W myśl art.35 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.121 z późniejszymi zmianami)   podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu  nieruchomości do sprzedaży, zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2.  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,  biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy oraz zamieszczono na stronie internetowej gminy- www.bip.zbaszynek.pl – zakładka ogłoszenia. Ponadto wykaz  podano do publicznej wiadomości w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz  podano do publicznej wiadomości w dniach od 15 listopada 2018r. do dnia  28 grudnia 2018r.  

 

 

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dąbrówka Wielkopolska, Zbąszynek

GPS:

52.279345, 15.807126400000016

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

16 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

9890