Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości, informację
titleName

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości, informację

 

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości, informację

że przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, pomieszczenie o pow. użytkowej 6 m2 w budynku gospodarczym

w granicy działki oznaczonej  geodezyjnie nr 230/42 w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego 9-11.

Nieruchomość wyznaczona do oddania w najem stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek,

nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej. Dla nieruchomości  w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2.

 

Miesięczny czynsz za najem pomieszczenia gospodarczego ustalony został w wysokości 15,00 zł (słownie: złotych piętnaście i zero groszy).

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.) do kwoty miesięcznego czynszu doliczony zostanie  należny podatek VAT (aktualnie w wysokości 23%)

 

Czynsz z tytułu najmu płatny jest z góry do 10 każdego miesiąca do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia w Zbąszynku  nr  61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Zmiana wysokości miesięcznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych,

na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji  nowej stawki.

 

       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z  2018r. poz. 2204 ze zmianami) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy w siedzibie tutejszego urzędu, na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem urzędu, w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl. w zakładce „Przetargi”.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wojska Polskiego, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Czerwiec, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11835