Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do dzierżawy, na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na ogrody przydomowe
titleName

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do dzierżawy, na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na ogrody przydomowe

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do dzierżawy, na czas nieoznaczony

nieruchomości gruntowe w obrębie miasta Zbąszynka

z przeznaczeniem na ogrody przydomowe

Nieruchomości stanowią własność Gminy Zbąszynek.

 

L/p Działka oznaczona geodezyjnie nr Nr ogrodu

przydomowego

Pow.

ogrodu

w m2

Nieruchomość

płożona

przy ulicy

Nr

Księgi Wieczystej

Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę ogrodu w zł
1  

 

 

243/15

1 54,80  

 

 

Jana Pawła II

 

 

ZG1S/000

28138/7

10,68
2 2 54,20 10,56
3 3 76,00 14,81
4 4 51,40 10,02
5 5 50,80 9,90
6 6 51,00 9,94
7 7 35,40 6,90

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek,  zatwierdzonego uchwałą nr IX/19/2003 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 sierpnia 2003r. nieruchomość oznaczona symbolem KX – teren ciągów pieszych.

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny jest z dołu do 30 czerwca każdego roku na konto  Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr  62 9660 0007 0010 1710 2000 0020.

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 średniej ceny skupu żyta publikowanej przez GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy za 100 m2 gruntu.

Zmiana wysokości rocznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych, na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji  nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2020r. poz. 65 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszych nieruchomości do dzierżawy zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta tablicach ogłoszeniowych gminy oraz podano na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Jana Pawła II, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Czerwiec, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

15857