Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do dzierżawy, na czas nieoznaczony ogrody przydomowe w granicy działki 21/39 w Zbąszynku przy ul. Kolejowej
titleName

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do dzierżawy, na czas nieoznaczony ogrody przydomowe w granicy działki 21/39 w Zbąszynku przy ul. Kolejowej

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do dzierżawy, na czas nieoznaczony ogrody przydomowe

w granicy działki 21/39 w Zbąszynku przy ul. Kolejowej.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Zbąszynek.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbąszynek, nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenach zieleni i terenach przewidzianych pod zabudowę usługowo-handlową.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00046282/3.

L/p Nr ogrodu przydo-mowego  Pow.

ogrodu

w m2

Wysokość

rocznego czynszu za dzierżawę ogrodu w zł

1 2                           303 59,05
2 3 250 48,73
3 5 196 38,20
4 6 280 54,57
5 9 288 56,13
6 10 255 49,70
7 14 396 77,18
8 16 249 48,53
9 17 236

46,00

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny jest z dołu do 30 czerwca każdego roku do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Zmiana wysokości rocznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych, na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji  nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2020r. poz. 65 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszych nieruchomości do dzierżawy zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta tablicach ogłoszeniowych gminy oraz podano na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kolejowa, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Maj, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

15440