Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
titleName

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbąszynek,

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Nieruchomości położone są w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego,

oznaczone geodezyjnie nr działek: 

915/4 o pow. 24 m2,

915/1 o pow. 67 m2, w udziale 1/5 części,

915/8 o pow. 147 m2, w udziale 1/6 części.

Sprzedaż działki 915/4 nastąpi na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na okres powyżej 10 lat, a która dokonała zabudowy nieruchomości budynkiem garażu na podstawie zezwolenia na budowę. Sprzedaż działek 915/1 i 915/8  umożliwi dostęp do garażu.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW nr ZG1S/00028133/2 i KW nr ZG1S/00054199/3, KW nr ZG1S/00054587/0.

Dla nieruchomości gruntowych, w skład których wchodzą między innymi działki 915/4, 915/1 i 915/8

została wydana decyzja Burmistrza Zbąszynka nr 38/2013 o warunkach zabudowy z dnia 19 września 2013r. dla inwestycji obejmującej budowę 2 budynków usługowych i 3 budynków garażowych.

Cena  nieruchomości ustalona została w wysokości  8.300,00 zł

/słownie: złotych osiem tysięcy trzysta /

Uwzględniając przepisy ustawy  o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004r.

(tj. Dz.U. z 2020r. poz. 106 ze zmianami) do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2020r., poz. 65 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  w siedzibie tutejszego urzędu,  na tablicach ogłoszeniowych gminy, w serwisie internetowym www.infopublikator.pl  oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wojska Polskiego, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

15237