Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży
titleName

Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

 

Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym położonym w Zbąszynku przy ul. Krótkiej nr 7 na działce geodezyjnej nr 193/2 o pow. 183 m2,  KW ZG1S/00028232/6.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie  istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

F O R M A    S P R Z E D A Ż Y 

Sprzedaż nieruchomości na własność.

C E N A    S P R Z E D A Ż Y 

 152 600,00 zł

 

 Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Należność z tytułu wykupu nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu   notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./ podaje   się  do  publicznej  wiadomości,  że  osoby  którym   przysługuje   pierwszeństwo  w  nabyciu   nieruchomości    mogą   w  terminie   6  tygodni,  licząc   od   dnia  wywieszenia   wykazu   o   przeznaczeniu   nieruchomości   do   sprzedaży    zgłosić   ten   fakt   w   formie   pisemnej    do   Urzędu    Miejskiego   w   Zbąszynku.

Pierwszeństwo   w  nabyciu   nieruchomości   przysługuje   osobie   fizycznej   lub   prawnej,  która   spełnia    jeden   z  niżej   wymienionych   warunków:

1/ przysługuje   jej  roszczenie  o  nabycie  nieruchomości  z  mocy   w/w  ustawy  lub odrębnych  przepisów,  jeżeli   złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu  określonego   w   niniejszym    wykazie,

2/ jest   poprzednim   właścicielem   zbywanej   nieruchomości  pozbawionym   prawa własności   tej   nieruchomości  przed   dniem  5  grudnia  1990 r. albo  jego   spadkobiercą.

 

Wykaz wywieszono 09 sierpnia 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krótka, Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

12345