Wyszukiwarka:
BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy
titleName

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

 

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

 

Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi położoną w Kosieczynie przy ul. Głównej nr 75 na działce geodezyjnej nr 191/1 o pow. 1158m2,  KW ZG1S/00029881/0.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie  istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

 F O R M A    S P R Z E D A Ż Y

 Sprzedaż nieruchomości na własność.

 C E N A    S P R Z E D A Ż Y 

 98 500,00 zł

 

Nabywca  ponosi  koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Należność z tytułu wykupu nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu   notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./ podaje   się  do  publicznej  wiadomości,  że  osoby  którym   przysługuje   pierwszeństwo  w  nabyciu   nieruchomości    mogą   w  terminie   6  tygodni,  licząc   od   dnia  wywieszenia   wykazu   o   przeznaczeniu   nieruchomości   do   sprzedaży    zgłosić   ten   fakt   w   formie   pisemnej    do   Urzędu    Miejskiego   w   Zbąszynku.

Pierwszeństwo   w  nabyciu   nieruchomości   przysługuje   osobie   fizycznej   lub   prawnej,  która   spełnia    jeden   z  niżej   wymienionych   warunków:

1/ przysługuje   jej  roszczenie  o  nabycie  nieruchomości  z  mocy   w/w  ustawy  lub  odrębnych  przepisów,  jeżeli   złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu  określonego   w   niniejszym    wykazie,

2/ jest   poprzednim   właścicielem   zbywanej   nieruchomości  pozbawionym   prawa własności   tej   nieruchomości  przed   dniem  5  grudnia  1990 r. albo  jego   spadkobiercą.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Główna, Kosieczyno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11949