Wyszukiwarka:
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
titleName

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Piekoszów, dn. 04.04.2019 r.

IRO.6840.2.2018.AS

Wyciąg z ogłoszenia
Wójt Gminy Piekoszów
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 410/2 o pow.: 0,4600 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Piekoszów, gm. Piekoszów, woj. świętokrzyskie. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KI1L/00137211/8.
Cena wywoławcza działki wynosi: 380 000,00 zł + 23 % VAT = 467 400,00 zł.
Wadium wynosi: 38 000,00 zł.
Minimalna wysokość postąpienia: 3 800,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.          

Działka nr 410/2 nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym aktualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów działka położona jest na terenach działalności gospodarczej i usług oraz w rejonie koncentracji usług publicznych i komercyjnych o charakterze lokalnym.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 28 września 2018 r.
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 14 grudnia 2018 r.
Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 21 lutego 2019 r.
Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Piekoszów , pokój nr 115 (Biuro Rady Gminy), piętro I.

Warunki do przystąpienia do przetargu:
– wadium w wysokości 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) należy wpłacić przelewem lub gotówką na konto Urzędu Gminy Piekoszów 85 8499 0008 0400 0534 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Łopusznie – z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 06.05.2019 r.
Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Piekoszów.
Uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. organu w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu.
W tytule należy określić nieruchomość ( miejscowość, nr działki) na sprzedaż której wadium jest wpłacane oraz dane oferenta (imię i nazwisko/nazwa/firma/adres). Wpłacone wadium nie podlega oprocentowani.

Pełne informacje dotyczące nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów, na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Piekoszów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Gminnego Urzędu Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów, tel. 41 300 44 10 w godzinach pracy tut. organu.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Piekoszów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy w Piekoszowie

ID Ogłoszenia:

11047