Wyszukiwarka:
CZWARTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM GARAŻU ORAZ UDZIAŁU W DZIAŁCE PRZYLEGŁEJ, JAKO DOJAZDOWEJ USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ.
titleName

CZWARTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM GARAŻU ORAZ UDZIAŁU W DZIAŁCE PRZYLEGŁEJ, JAKO DOJAZDOWEJ USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ.

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA

 

CZWARTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM GARAŻU ORAZ UDZIAŁU W DZIAŁCE PRZYLEGŁEJ, JAKO DOJAZDOWEJ USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ.

 

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu jest zabudowana nieruchomość gruntowa murowanym budynkiem garażu oraz udział w działce przyległej, jako dojazdowej poł. w obr. Maszewo-1, miasto Maszewo, jak poniżej:  

 

POŁOŻENIE / NR DZIAŁKI

NR KW

 

 

POWIERZCHNIA

 

MINIMALNE

POSTĄPIENIE – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

CENA

WYWOŁAWCZA ŁĄCZNA

 

WADIUM –

płatne w pieniądzu PLN (5% ceny wyw.)

UWAGI

 

Maszewo, obr. Maszewo-1, dz. Nr 34/37 i 34/44 (w udziale), ul. Jedności Narodowej SZ1O/00017039/3 (KW dla działki Nr 34/37 zab. garażem)

 

SZ1O/00042169/7 (KW dla działki Nr 34/44 zbywanej w udziale do 201/10000 części  przyległej, jako dojazdowej)

16,30m2 pow. użytkowa garażu, ulokowanego na działce Nr 34/37 o pow. 24,00m2; sprzedaży podlega również udział do 201/10000 części w działce Nr 34/44 o pow.919,00m2, jako dojazdowej

120,00zł

12.000,00zł + pod. VAT 23%     

600,00zł

  

dz. Nr 34/37 zabudowana murowanym budynkiem garażowym zostanie zbyta łącznie z udz. do 201/10000 części w dz. Nr 34/44, jako  dojazdowej

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium w pieniądzu i przedłożą dokument jego wpłaty komisji przetargowej w dniu przetargu:

 

 • w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium;

 

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne zaświadczenie/potwierdzenie prowadzonej działalności gospodarczej;

 

 • w przypadku osób prawnych: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot i oryginał dowodu wpłaty wadium;

 

 • pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo.

 Odnosi się to również do współmałżonków zgodnie z art.37 ust.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.   

 Drugi małżonek może udzielić swej zgody: przed dokonaniem czynności, jednocześnie z tą czynnością, bądź w przypadku umów po jej dokonaniu. Brak potwierdzenia czynności prawnej powoduje, iż umowa jest bezwzględnie nieważna od samego początku. Z kolei złożenie potwierdzenia powoduje, iż umowa jest ważna od samego początku. Mając na uwadze powyższy przepis, organizator przetargu wymaga, aby w przypadku uczestnictwa  tylko jednego ze współmałżonków – przedłożył on pisemne oświadczenie woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego. 

 Jeśli małżonek nie spełnił powyższego warunku, to nie zostanie on dopuszczony do brania udziału w przetargu. Co do zasady wadium powinno być wpłacone przez obojga małżonków. Wpłata wadium tylko przez jedno z małżonków może być w danych okolicznościach, potraktowana, jako zamiar nabycia nieruchomości do majątku osobistego jednego małżonka. Gdy tylko jedno z małżonków uiści wadium, organizator przetargu uznać może, że chce nabyć nieruchomość do majątku osobistego, na co musi być wyrażona zgoda przed drugiego współmałżonka.

 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz.1758 ze zm.) Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
 • Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął z dniem 06 września 2018 roku.

 

 • Przystąpienie do przetargu oznacza, iż nabywca oświadcza i przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, a jej stan jest mu znany.

 

 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z z warunkami przetargu, podanymi w niniejszym ogłoszeniu, a także dokonać wizji lokalnej w terenie.

 

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 marca 2019 roku, o godzinie 1220 w siedzibie Urzędzu Miejskiego w Maszewie, przy ul. Plac Wolności Nr 2 (pok. Nr 7), 72 – 130 Maszewo.

 

 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest niezależnie od wylicytowanej kwoty za nieruchomość ponieść koszty zawarcia umowy kupna-sprzedaży (aktu notarialnego) oraz zmian w księdze wieczystej.

 

 

 1. Krótki opis: garaż murowany wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 70-ych, usytuowany w Maszewie na działce Nr 34/37 obręb Maszewo-1, przy ul. Jedności Narodowej. Budynek garażu: ściany murowane z cegły oraz bloczków betonowych, stropodach betonowy pokryty papą, posadzka betonowa, brama wjazdowa metalowa dwuskrzydłowa. Dojazd z drogi asfaltowej, ulicy Jedności Narodowej przez działkę przyległą Nr 34/44 utwardzonej płytami betonowymi. Konfiguracja terenu, płaska, nasłoneczniona. Dla zbywanych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospofarowania przestrzennego Gminy Maszewo, widnieje zapis: „zabudowa przemysłowo-składowa”.

 W sąsiedztwie garażu istnieje dostępna sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna oraz teletechniczna.  

 1. 4. Wskazania granic geodezyjnych nabywanej nieruchomości dokona nabywca w dogodnym dla siebie terminie na własny koszt. Sprzedawca okazuje jedynie położenie nieruchomości bez udziału geodety w terenie i bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.

 

 1. 5. Gmina Maszewo na datę wyceny nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powołując się na z art.154 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 201 poz.2204 z późn. zm.): „w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

 

 1. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, jak podano w tabeli na rachunek Bank Spółdzielczy Oddział Maszewo Nr 65937510546800023120000190 do dnia 18 marca 2019 roku (włącznie).

 Termin ten ma umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wniesienia wadium (§4 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. z 2014r. poz.1490). 

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu niezwłocznie oddane, po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

 1. 7. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca danego dobra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży (w formie aktu notarialnego) w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

 1. 8. Uwaga: nabywca/y zakupionej działki na koszt własny dokona przyłączenia jej do infrastruktury technicznej usytuowanej w okolicy za zgodą gestorów sieci, a także zobowiązany jest do poniesienia nakładów finansowych na sporządzenie stosownej dokumentacji prawno-projektowej w tym celu.

 

 1. 9. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty kwoty tytułem zakupu na konto Gminy Maszewo z wyprzedzeniem, aby do dnia podpisania aktu notarialnego wymagane środki finansowe odnotowane zostały na rachunku gminy.

 

 1. Wylicytowana kwota w przetargu zostanie podwyższona o podatek VAT 23%.

   

 1. Termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie uzgodniony z nabywcą w dniu po przeprowadzonym przetargu, bądź w ciągu 21 dni od daty jego przeprowadzenia.

 

 Dodatkowych informacji na temat ww. nieruchomości można uzyskać osobiści w Urzędzie Miejskim w Maszewie (pok. Nr 7) w godzinach urzędowania lub telefonicznie: 91/ 402-33-92.

 

 

Burmistrz Maszewa z przyczyn uzasadnionych zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

     

 

Niniejsze ogłoszenie jest załącznikiem

do zarządzenia Nr 68/2019 Burmistrza

Maszewa z dnia 18 lutego 2019 roku.

 

Maszewo, dnia; 18 lutego 2019 roku.                                     

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Maszewo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Luty, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Maszewie

ID Ogłoszenia:

10681